אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

חוק התכנון והבניה - פרק ה' - רישוי - חובות בעלי מקצוע -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  חוק התכנון והבניה
 
 

 

158ל. מורשה להיתר ומתכנן שלד הבנין יפעלו כלפי מוסדות התכנון בשקידה, במיומנות, במסירות ובתום לב, ולא יעדיפו את עניניהם האישיים או את עניניו של אחר על פני אלה של מוסדות התכנון ושל הציבור.

158לא. (א) תפקידיו של מורשה להיתר הם:
(1) לתכנן את הבנין נושא ההיתר, לרבות כל מרכיביו ותחומי העבודה הנכללים בו, ולתאם בין כלל חלקי הבנין ומערכות הבנין;
(2) לוודא את התאמתו של הבנין להוראות כל דין ולהוראת התכניות החלות על השטח שלגביו הוגשה הבקשה להיתר ושפרטיהן נמסרו לו במידע להיתר ולדרישות מהנדס הוועדה, הגופים והרשויות כאמור בסעיף 158טז;
(3) לפקח פיקוח עליון על הבניה, לרבות לענין התאמתה לתכניות כאמור ולהיתר;
(4) לבדוק ולאשר את חוות דעתו או תכניתו של מומחה.
(ב) תפקידיו של מתכנן שלד הבנין הם:
(1) לתכנן את שלד הבנין נושא ההיתר לפי הוראות כל דין;
(2) לפקח פיקוח עליון על ביצוע עבודות השלד.
(ג) (1) תפקידיו של קבלן ראשי הם:
(א) לבצע את העבודה בהתאם להיתר ולהבטיח את איכותה;
(ב) לפקח פיקוח מלא ולקיים ביקורת על ביצוע העבודה.
(2) על אף האמור בפסקה (1), יכול שהמורשה להיתר או מתכנן שלד הבנין יפקחו פיקוח מלא ויקיימו ביקורת על הביצוע של התחום שתכננו, ובלבד שהוסכם על כך בינם ובין הקבלן הראשי וכפי שיוסכם; הודעה על הסכם כאמור תימסר בכתב למהנדס הוועדה לפי טופס שקבע שר הפנים.
(ד) אין בהוראת סעיף קטן (א)(4) כדי לגרוע מאחריותו של מומחה לגבי חוות דעת שנתן או תכנית שערך.

158לב. מורשה להיתר ומתכנן שלד בנין יערכו ביטוח לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל הנובעים מפעולותיהם לפי חוק זה, בהתאם לתקנות שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.

158לג. אין באמור בסימן זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:20:37

תגובות

הוסף תגובה  

מודעות

פרסם את עצמך!

_

מעכשיו אתה יכול להוסיף תמונות פרויקטים לדף האישי.

הכנס לעדכון דרך "הדף שלי" שבפינת המסך, ועבור אל "הפרויקטים שלי".

עדיין לא רשום ב Saf? הכנס אל אינדקס האדריכלים והרשם.
_

מערכת SAF


חסויות לאתר זה

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf