אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) - טופס מידע להיתר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר)
 
 

 

להשלמה - הטופס עצמו להורדה
טופס מידע להיתר הועדה המקומית _________

תאריך ________

חלק א' ? הבקשה למידע

1. תיאור הקרקע
הישוב ????? רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
(למגרש פינתי) רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ?????

------------
* מס' הרישום בפנקס המקרקעין / רישום בפנקסי מס רכוש תיאור גבולות או זיהוי בדרך אחרת / מספר בתשריט או בתכנית.

2. פרטי המבקש
אדריכל/מהנדס/אחר* ___________________________________________
שם משפחה שם פרטי תחום מקצועי מס' רשיון

------------
* מחק את המיותר.

במקרה של בקשה למידע באמצעות מורשה להיתר - מס' תעודת מורשה להיתר _______

מען ________________________________________
ישוב רחוב מס' מיקוד
________________________
טלפון פקס3. סוג העבודה או השימוש המוצעים:
בניה חדשה / תוספת למבנה קיים / שיפוץ מבנה קיים / הריסה / שימוש חורג / עבודה מצומצמת / אחר*
(פרט): _________________________________________________

------------
* מחק את המיותר.

4. פרטי העבודה או השימוש המוצעים (לגבי הסוג שצויין לעיל)
א. תיאור כללי של הבניה המבוקשת ______________________________
ב. מס' קומות (כולל קומת קרקע) ________
ג. מס' מרתפים _______
ד. השימוש המוצע ________________________________________
ה. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר _______
ו. לגבי בנין למגורים - מס' יחידות הדיור ________
ז. אמדן חיבור החשמל הנדרש (למעט מבני מגורים) באמפר ________
ח. לגבי תוספת בניה - מיקום התוספת המבוקשת ______________________
ט. לגבי עבודה מצומצמת - פרט ________________________________
י. שימוש חורג: משימוש קיים _________________________________
לשימוש מבוקש ________________________________________
יא. פרטים נוספים _________________________________________

5. תיאור המבנה הקיים (במקרה של תוספת בניה)
א. מס' קומות (כולל קומת קרקע) ______
ב. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר _______
ג. במקרה של בנין למגורים - מס' יח"ד קיים _______
ד. האם הבניה המבוקשת קיימת בפועל: כן/לא (מחק את המיותר)
ה. פרטים נוספים _________________________________________

6. בקשת מידע ספציפי (יש לרשום שאלות נוספות לגבי נושאים שאינם מפורטים בחלקים ב' או ג' של הטופס)

לרשות המקומית _________________________________________________
____________________________________________________________
לחברת חשמל (למעט מבנים עד 2 יח"ד) ___________________________________
____________________________________________________________
למשרד הבריאות (למוסדות בריאות ומפעלי מזון בלבד) _________________________
____________________________________________________________
להג"א ________________________________________________________
לרשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים) ______________________________
למנהל התעופה האזרחית (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית) __________________
____________________________________________________________
למערכת הבטחון (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית) _______________________
____________________________________________________________
לרשות אחרת (פרט) _______________________________________________

7. נספחים לבקשה
מפה מצבית / טופוגרפית (יש להגיש בקשר לבניה חדשה או תוספת בניה עם נגיעה למפלס הקרקע או בהתאם להנחיות מהנדס הועדה).
תרשים מתאר (יש להגיש בקשר לסוגי בניה אחרים).

אחר (פרט) _____________________________________________________
____________________________________________________________

__________ _______________ _____________
תאריך חתימת המבקש חתימת האדריכל
מורשה להיתר
(במקרה של רישוי באמצעות
מורשה להיתר)

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:45:18

תגובות

הוסף תגובה  

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf