אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - הגדרות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  הנחיות משרד הבריאות
 
 

 

1. בתקנות אלה -

"בקרת איכות יומית" ? הפעולות הננקטות מדי יום במעבדה כדי להבטיח אמינותן של תוצאות הבדיקות המבוצעות בה;

הל"ת" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 שעותק מעודכן מהן מופקד לעיון בכל לשכת בריאות;

"המנהל" -המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהסמיך;

"ועדת בחינה" - ועדה שמונתה לפי תקנה 62 ט;

"לשכת בריאות" -לשכת הבריאות המחוזית או לשכת הבריאות הנפתית שבתחומה נמצאת המעבדה;

"מגן דוד אדום" - כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י- 1950

"עובד מעבדה רפואית בכיר" - עובד מעבדה רפואית שהוסמך בידי המנהל במקצוע מעבדה
רפואית לפי תקנה 62 ג;

"רופא מחוזי" - רופא בשירות משרד הבריאות ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות;

"מוסד רפואי" - בית חולים, קופת חולים, מגן דוד אדום או מרפאה של מוסד ציבורי שאינו פועל למטרות רווחים;

"מועצה למעבדות רפואיות" - מועצה שמונתה לפי תקנה 62 ח;

"מנהל מעבדה" - בעל היתר לנהל מעבדה רפואית לפי תקנה 51

"מעבדה רפואית" או "מעבדה" ? מקום שבו נעשות בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם, למעט תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ומרפאה שרופא מורשה, כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז- 1976 , עושה בה בדיקות למטופליו כמפורט בתוספת הרביעית, או שהן נעשות בפיקוחו הישיר;

"מעבדה רפואית מוכרת" - מעבדה רפואית שהכיר בה המנהל לענין עובדים כאמור בתקנות ( 62 א(ב)ו- 62 ה(א)( 1

"מקצוע מעבדה רפואית" - מקצוע מן המקצועות המנויים בתוספת החמישית שהוא תחום עיסוקה של מעבדה רפואית;

"ניהול מעבדה" - לרבות פתיחתה של מעבדה או קיומה;

"ניקוי" - תהליך של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994

"תוכנית אבטחת איכות" - הוראות בדבר הרישומים והפעולות שיש לבצעם כדי להבטיח את איכות תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה רפואית, לרבות הדיווח עליהן;

"תואר אקדמי" - תואר מוכר של מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה או של מוסד להשכלה מחוץ לישראל שהכיר בו המנהל לענין תקנות אלה.

עדכון אחרון: 2007-06-14 10:00:49

תגובות

הוסף תגובה  

מודעות

פרסם את עצמך!

_

מעכשיו אתה יכול להוסיף תמונות פרויקטים לדף האישי.

הכנס לעדכון דרך "הדף שלי" שבפינת המסך, ועבור אל "הפרויקטים שלי".

עדיין לא רשום ב Saf? הכנס אל אינדקס האדריכלים והרשם.
_

מערכת SAF


חסויות לאתר זה

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf