תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון - מהלכי מדרגות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ה' ? מהלכי מדרגות


35. (א) פרטי מהלכי המדרגות המפורטים בסימן זה יותקנו בכל אחד מאלה:
(1) דרך גישה;
(2) דרך פנימית;
(3) יציאות חירום בצורת מדרגות;
(4) מהלכי מדרגות אחרים בשטח המוגן.

(ב) פרטי מהלכי מדרגות המשולבים בנתיב גישה מוגן יהיו? כמפורט בסימן א' לפרק י.36. (א) חלקי המבנה של מהלך המדרגות במקלט יהיו רתומים זה לזה, עשויים מקשה אחת ויצוקים באתר.

(ב) עובי משטחי הביניים ועובי מהלך המדרגות המשופע בחלקו הצר ביותר בישוב עורפי לא יפחת מ-20 ס"מ, ובישוב קדמי ? מ-30 ס"מ.

(ג) משטחי הביניים ומהלך המדרגות יהיו רתומים לקירות בשני הצדדים.


37. (א) מספר המדרגות שיותקן ברצף אחד לא יעלה על 16 ולא יפחת מ-3.

(ב) (1) בישוב עורפי לא יותקנו יותר מ-2 רצפים של מדרגות עם משטח ביניים בציר אחד;
(2) בישוב קדמי לא יותקנו יותר מרצף אחד של מדרגות ומשטח ביניים על אותו ציר; במידה ויהיה צורך ברצף מדרגות נוסף הוא יותקן בזוית שלא תפחת מ-090 ביחס לציר רצף המדרגות הקודם.38. (א) מדרגות המקלט יהיו בעלות רום של 15 עד 18 ס"מ ובעלות שלח של 26 עד 31 ס"מ, לרבות חיפוי סופי של המדרגות, הכל לפי בחירת המתכנן, ובלבד שהצירוף הכולל של 2 רומים ושלח אחד לא יפחת מ-61 ס"מ ולא יעלה על 63 ס"מ, ושהצירוף שנבחר יהיה אחיד בכל אותו מהלך מדרגות.

(ב) (1) רוחב של שלח המדרגה יהיה אחיד לכל רוחב מהלך המדרגות;
(2) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לאשר רוחב שלח מדרגה לא אחיד, בתנאי שהמידה המזערית של רוחב שלח המדרגה לא תפחת מהנדרש לרוחב שלח המדרגה על פי תקנת משנה (א).

(ג) (1) אורך המדרגות לא יפחת מרוחב דרך הגישה בהתאם לנדרש לפי סוג המקלט;
(2) על אף האמור בפסקה (1), אורך המדרגות המותקנות במהלך מדרגות כיציאת חירום לא יפחת מ-1 מטר.39. אורך או רוחב משטח ביניים לא יפחת מרוחב מהלך המדרגות? המגיע אליו.40. גובה החלל הפנימי המפריד בין חיפוי רצפת חדר המדרגות לבין תחתית התקרה שמעליו לא יפחת מ-2.10 מטרים ולא יעלה על 2.80 מטרים; במקלט מסוג א?1 לא יפחת הגובה מ-2 מטרים.41. (א) (1) חיפוי המדרגות יבוצע על ידי יציקת מוזאיקה במקום או על ידי חיפוי ביריעות פי.וי.סי. שאישרה הרשות המוסמכת;
(2) לא יצופו מדרגות בחומר שאינו יצוק במקום ומהווה חלק בלתי נפרד מהן, למעט יריעות פי.וי.סי. שאושרו כאמור;
(3) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לסטות מהאמור בפסקאות (1) ו-(2) ולאשר חמרים אחרים.

(ב) חפוי הרצפה במשטחי ביניים יכול שיהיה עשוי מרצפות? מוזאיקה ללא שיפולים (פנלים) או מחומר כגון פי.וי.סי.

(ג) השיפולים (פנלים) הן במדרגות והן במשטחי הביניים יכול שיהיו מחומר כגון פי.וי.סי.; אין להשתמש בחמרים כגון מרצפות ריצוף, חרסינה, שיש, טיח וכיוצא באלה.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:25:21

תגובות

הוסף תגובה