תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - שטח ורוחב מינימלי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.32 שטחו של חדר מדרגות בבנין מגורים מהסוג המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המ"ר הנקוב לצידו בטור ב':
טור א'?? ----------------------- טור ב'
סוג חדר מדרגות? ------------ שטח חדר מדרגות במ"ר?
מוביל עד ל-5 דירות? ------------ 9.00
מוביל ליותר מ-5 דירות ------------ 10.00

3.33 הרוחב הפנימי של חדר מדרגות שמהלך מדרגותיו הוא כמפורט להלן בטור א', לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצידו בטור ב':
טור א' -------------------?טור ב'
סוג המדרגות ------------ המרחק הפנימי במטרים
כיוון עליה אחד (רק בין הקירות) ------------ 1.20
מהלך מדרגות אחד ------------ 2.20
שני מהלכי מדרגות מקבילים ------------ 2.20
שלושה מהלכי מדרגות או יותר? ------------ 2.60

3.34 (א) רוחבן של מדרגות בבנין מהסוג המפורט להלן בטור א' ללוח ג' ו-ד', לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצידו בטור ב':

לוח ג': מדרגות פנימיות
טור א'-------------------?טור ב'
סוג המדרגות ------------ רוחב המדרגות במטרים
בתוך דירה -------------------?0.80
בבנין מגורים המכיל עד 2 דירות-------------------?0.90
בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רבי-קומות --?1.00

לוח ד': מדרגות חוץ

טור א'-------------------?טור ב'
סוג המדרגות ------------ רוחב המדרגות במטרים
מובילות לדירה אחת------------ ?0.90
בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רבי-קומות - 1.00
(ב) רחבן של מדרגות יהיה אחיד לכל ארכו של מהלך מדרגות אחד.


3.35 מדידת רוחבן של מדרגות לענין סעיף 3.34 תבוצע בהתאם למפורט להלן:
(1) תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צידיהן מותקנים מסעדים, יימדד הרוחב בין שני צירי המסעדים; לגבי מדרגות כאמור עם מסעד בצידן האחד בלבד ? בין מישור הציפוי של הקיר בצד אחד ובין ציר המסעד בצד השני;

(2) ניצב קיר בצידן האחד ומעקה בצידן השני, יימדד הרוחב בין מישור ציפוי הקיר ובין ציר בית-האחיזה של המעקה ובלבד שציר בית-אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ-7 ס"מ כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החפשי לדריכה;

(3) ניצבים מעקים בשני צידי המדרגות, יימדד הרוחב בין הצירים של שני בתי-האחיזה של המעקים ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ-7 ס"מ כלפי חוץ כאמור בסיפה של פסקה (2);

(4) בולט ציר בית אחיזה של מעקה יותר מ-7 ס"מ כלפי חוץ, כאמור בסיפה של פסקה (2), יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח המדרגה החפשי לדריכה או בין שני קצוות שטח המדרגה החפשי לדריכה, לפי הענין.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:02:54

תגובות

הוסף תגובה