תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - מיתקנים לסילוק אשפה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.90.00 ?בכפוף לאמור בחלק ו' יבוצע סילוק אשפה מבנין גבוה או רב- קומות באמצעות אחד המיתקנים האלה:
(1) מעלית שירות המותקנת לצד המטבחים כאמור בסעיף 7.06.00 והמשמשת לנשיאת פחי אשפה, נפט וחמרים אחרים כיוצא באלה;
(2) צינור אשפה יבש.


7.91.00 ?בכל קומה תהיה גישה ממקום אצירת האשפה בדירה, במשרד או בחלק בנין דומה אחר, אל מעלית שירות.


7.92.00 ?(א) ?בחישוב נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין המותקנים על גלגלים והמורקים אל כלי רכב לאיסוף אשפה של רשות מקומית, יובאו בחשבון הדברים האלה:
(1) כמות אשפה משוערת העוברת דרך צינור אשפה יבש במשך יומיים;
(2) מספר המיכלים הרזרביים הדרוש לאצירת האשפה בשבתות ובחגים כשאין שירות לאיסוף אשפה על- ידי הרשות המקומית.

(ב) נפחם ומספרם של מיכלי האשפה בבנין ייקבעו בתיאום עם מחלקת התברואה של הרשות המקומית.


7.93.00 ?בבנין גבוה או רב- קומות ייעשו הסידורים הדרושים לניקויו, שטיפתו ואיוורו של המצנח מעל לגג הבנין ולסילוק המים ששימשו לשטיפת המצנח ומשטח מיכלי האשפה אל רשת הביוב.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:40:34

תגובות

הוסף תגובה