תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - התקנת מיתקני תקשורת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י' ? התקנת מיתקני תקשורתסימן א' ? פרשנות

10.00. בחלק זה ?
"אנטנה" ? מיתקן הנועד לקלוט שידורים אלקטרו-מגנטיים? המשודרים בשידורים יבשתיים (טרסטריאלי);

"אנטנת צלחת" ? מיתקן הנועד לקלוט שידורים אלקטרו-מגנטיים המשודרים מלוויין;

"ארון תקשורת" ? ארון המשמש מקום חיבור קווי זינה של מיתקני תקשורת בתוך בנין, והמיועד להכיל גם ציוד חשמלי ואלקטרוני הדרוש להפעלת מיתקנים אלה, לרבות ארון המשמש כארון הגברה וחלוקה כהגדרתו בתקן הישראלי ת"י :799 מיתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ), כפי שיעודכן מזמן לזמן (להלן ? ת"י 799);

"בנין מגורים" ? בנין המיועד, כולו או חלקו, למגורים;

"התקן רב רגל נושא צלחת" ? התקן בעל מספר רגליים המיועד לשאת אנטנת צלחת, והמיוצב על ידי משקולות;

"מבנה גג" ? מבנה הבנוי על גג הבנין, שתכסיתו קטנה משטח הגג, לרבות חדר שירותים טכניים, חדר יציאה לגג והמשך חלל חדר המדרגות של הבנין;

"מגבר" ? מכשיר אלקטרוני להגברת אותות תדרי רדיו;

"מוביל" ? צינור או תעלה המיועדים להכיל קווי זינה;

"מיתקן לאנטנות" ? מיתקן הכולל אנטנה או אנטנת צלחת או שתיהן וחלק או כל אחד מהמרכיבים המפורטים בהגדרה "מיתקן אק"מ" בת"י 799, והמאפשר קליטת שידורי רדיו וטלוויזיה;

"מיתקן לקליטה לוויינית" ? מיתקן לקליטת שידורי טלוויזיה ישירים למנויים באמצעות לוויין, וחלק או כל אחד מהמרכיבים האלה: אנטנת צלחת, עמוד נושא צלחת או התקן רב רגל נושא צלחת, מובילים לקווי הזינה, קווי הזינה, וכל ציוד חשמלי או אלקטרוני הדרוש להפעלתו;

"מיתקן לקליטת שידורי כבלים" ? מיתקן לקליטת שידורי כבלים למנויים, וחלק או כל אחד מהמרכיבים האלה: מובילים לקווי זינה, קווי הזינה וכל ציוד חשמלי או אלקטרוני הדרוש להפעלתו;

"מיתקן תקשורת" ? מיתקן הכולל אחד או יותר מהמיתקנים או ממרכיביהם של המיתקנים האלה: מיתקן לאנטנות, מיתקן לקליטה לוויינית, מיתקן לקליטת שידורי כבלים;

"פיר תקשורת" ? חלל אנכי בבנין המיועד להעברת מובילים בעבור קווי הזינה של מיתקני תקשורת;

"עמוד נושא צלחת" ? עמוד המיועד לשאת אנטנת צלחת והעומד בפני עצמו;

"קו זינה" ? כבל המחבר את המקלט לאנטנה או לאנטנת צלחת או לתחנת שידור, ובמיתקני תקשורת הכוללים מגברים לציוד חשמלי אחר ? גם קו הזינה לאספקת הזרם;

"שידורי חובה" ? שידורי הרדיו באפנון תדר ושידורי הטלוויזיה המשודרים לפי כל חוק לציבור בישראל והניתנים לקליטה מהאוויר;

"שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" ? כמשמעותם בפרק ב'2 לחוק הבזק, תשמ"ב?1982 (להלן ? חוק הבזק);

"שידורי כבלים" ? כהגדרתם בפרק ב'1 לחוק הבזק;

"תורן" ? מיתקן נשיאה המיועד לשאת אנטנות;

"תחנת שידור" ? כהגדרתה בפרק ב'1 לחוק הבזק.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:24:57

תגובות

הוסף תגובה