תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מיתקן הסקה בדירה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י"א: מיתקן הסקה בדירה
11.00 בחלק זה ?
"ארובה" ? התקן המיועד להרחקת גזי פליטה של תנור מבנין, לרבות תותב מגן או שרוול מגן וברדס;

"דירה" ? חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה למגורים או למטרה אחרת;

"מיתקן הסקה בדירה" ? תנור הסקה המוסק בגפ"מ או תנור הסקה מוזן בדלק נוזלי או תנור הסקה המוסק בחומר מוצק ובלבד שאינו מיתקן מיטלטל, לרבות ארובה לסילוק גזי השריפה, מכלי דלק וצנרת;

"רחוב" ? שטח המיועד לרחוב בתכנית לפי פרק ג' לחוק;

"תנור הסקה המוסק בגפ"מ" ? התקן להסקה המוזן בגז פחמימני מעובה (להלן ? גפ"מ), לרבות מיתקן המחמם מים באמצעות גפ"מ;

"תנור הסקה המוסק בדלק נוזלי" ? התקן להסקה המצויד במבער אידוי, מוזן בקירוסין, בסולר או בדלק נוזלי אחר;

"תנור הסקה המוסק בחומר מוצק" ? התקן להסקה עשוי מתכת, מוזן בעץ, פחם או שילוב של שניהם.


11.01 (א) לא יותקן מיתקן הסקה בדירה אלא על פי היתר.

(ב) התקנת תנור הסקה המוסק בדלק נוזלי בדירה תיעשה לפי תקנים ישראליים, ת"י 838 חלק 2: מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: תנור הסקה, ת"י 838 חלק 3: מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה, ת"י 838 חלק 4 ? מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מכלים, צנרת.

(ג) התקנת תנור הסקה המוסק בגפ"מ בדירה תיעשה לפי תקנים ישראליים, ת"י 995: תנורי חימום דירתיים המוסקים בגז פחמימני מעובה, ת"י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים (להלן ? ת"י 158), ת"י 1296: מחממי מים לשימוש ביתי המוסקים בגז פחמימני מעובה.

(ד) התקנת תנור הסקה המוסק בחומר מוצק בדירה תיעשה לפי תקנים ישראליים, ת"י 1368 חלק 1: תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: תנור, ת"י 1368 חלק 2: תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: ארובה.


11.02 לא תוצא ארובה של מיתקן הסקה בדירה דרך קיר חיצון של הדירה הפונה אל רחוב.


11.03 התקנת מיתקן הסקה בדירה תיבדק בידי מעבדה מאושרת, אשר תודיע לועדה המקומית אם מיתקן ההסקה בדירה הותקן בהתאם לתקן אם לאו ותמסור את המלצותיה בדבר הפעולות שיש לנקוט כדי להתאימה לתקן.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:30:34

תגובות

הוסף תגובה