תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אספקת גז בבנינים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (5)  

חלק כ': אספקת גז בבנינים


20.00 בחלק זה ?

"בנין מגורים" ? בנין המשמש כולו למגורים בלבד בלא שימושים נוספים כלשהם, ובבנין מגורים שבו שימושים נוספים ? רק חלקו של הבנין המשמש למגורים;

"גז" ? גז פחמימני מעובה שמיועד לבישול ולהסקה (להלן, בחלק זה ? גפ"מ);

"מכל גז" ? מכל מיטלטל או מכל נייח, מכל על-קרקעי, מכל תת-קרקעי או מכל טמון, כהגדרתם בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1 ? מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (להלן ? ת"י 158 חלק 1);

"מערכת לאספקת גז" ? מערכת לאספקת גפ"מ הכוללת מכל גז וצינורות אספקה מהמכל לדירות בבנין;

"מערכת לאספקת גז מרכזית" ? מערכת לאספקת גז שמשמשת מספר יחידות דיור;

"מפקח עבודה" ? כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.
20.01 התקנה ושימוש במכשירים ואבזרים לצריכת גז אסורה בחלל שמפלס רצפתו נמוך ממפלס פני הקרקע שמסביבו.20.02 מערכת לאספקת גז לבנין, לרבות מערכת לאספקת גז מרכזית, על מכליה, מיתקניה ואבזריה, תותקן על פי התקנים הישראלים, כמפורט להלן:
(1) ת"י 158 חלק 1;
(2) ת"י 158.
20.03 (א) בבנין מגורים תותקן מערכת לאספקת גז.

(ב) בבנין מגורים שבו 6 יחידות דיור או יותר תותקן מערכת לאספקת גז מרכזית.

(ג) התקנת מערכת לאספקת גז או מערכת לאספקת גז מרכזית לענין פרט זה אינה מחייבת התקנת מכל מיטלטל.
20.04 (א) בבנין שאינו בנין מגורים תותקן מערכת לאספקת גז, ובלבד שבבנין, שבו השטח הכולל המותר לבניה עולה על 1,000 מ"ר ? יותקנו מכלי גז נייחים, אלא אם כן פטר המהנדס מהצורך בהתקנת המכלים מטעמים הנוגעים לאופי השימוש בבנין.

(ב) בבנין שאינו בנין מגורים ושבו השטח הכולל המותר לבניה קטן מ-1,000 מ"ר, רשאי המהנדס לחייב את בעל ההיתר להתקין מכלי גז נייחים מטעמים הנוגעים לאופי השימוש בבנין.
20.05 (א) מצא המהנדס, לאחר שנועץ במפקח עבודה, כי התקנת מערכת לאספקת גז בבנין עלולה ליצוק סיכון בטיחותי, יפטור המהנדס את בעל ההיתר מחובת התקנת מערכת אספקת הגז.

(ב) שוכנעה הועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי בבנין לא ייעשה שימוש במערכת לאספקת גז, רשאית היא לפטור את בעל ההיתר מחובת התקנת מערכת לאספקת גז.20.06 בבנין תותקן צנרת גז בהתקנה סמויה ונגישה.20.07 לא תותקן צנרת גז בקירות מקלט או בקירות חדר מדרגות מוגן.20.08 מוני גז שמותקנים בכל קומה בבנין או בכניסה אליו ? יותקנו בארון תשתית ממתכת (להלן ? ארון גז) המתאים לתקן הישראלי, ת"י 4376: ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בנינים (להלן ? ת"י 4376).20.09 (א) מערכת לאספקת גז, לרבות התקנתה לפי פרט 20.02, תיבדק בידי מעבדה מאושרת בהתאם לת"י 158 ותקן ישראלי, ת"י 1205.7: התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם ? מערכות גז.

(ב) נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי המערכת לאספקת הגז, או אופן התקנתה, אינם בהתאם להוראות ת"י 158 חלק 1, ת"י 158 או ת"י 4376, תמסור המעבדה המאושרת הודעה על כך לועדה המקומית, בתוך שבעה ימים.

(ג) מבקש ההיתר ימסור לועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לבקורת ומתכנן המערכת לאספקת הגז בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון הליקויים שנמצאו, לפי הודעת המעבדה המאושרת.20.10 לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז לפי תקנות אלה אלא באישורו של מפקח עבודה.

עדכון אחרון: 2015-04-30 12:28:35

תגובות

הוסף תגובה  

 חסר ארון גז

  יצחק - 30.04.15 (12:28)    דוא"ל לכותב   

מה עושים לחברה אם אין ארון גז?
לצערי ילדים משחקים בברזים ומפסיקים לדיירים את אספקת הגז.
מה בתקן שרק נציג החברה ואולי גם נציג ועד הבית, יוכלו לפתוח את הארון?

 צובר גז

  אילן - 9.03.14 (14:51)    דוא"ל לכותב   

שלום ..באזור מגורים בשטח(בצורת מפלס) טמון צובר גז כך שמצד אחד מגבילה את הצובר האדמה ומהצד השני מגבילה אותו גדר בטון בעובי 20 ס"מ !!
זה תקני? מהווה סכנה לבניין הקרוב לצד הגדר ?
תודה מראש

 צובר גז

  אילן - 9.03.14 (14:51)    דוא"ל לכותב   

שלום ..באזור מגורים בשטח(בצורת מפלס) טמון צובר גז כך שמצד אחד מגבילה את הצובר האדמה ומהצד השני מגבילה אותו גדר בטון בעובי 20 ס"מ !!
זה תקני? מהווה סכנה לבניין הקרוב לצד הגדר ?
תודה מראש

 גז

  אורח דוד - 30.01.11 (03:13)    דוא"ל לכותב   

יש עשרות אלפי צוברים ללא רישיון ולמי אכפת רביבו

 תודה

  אורח1 - 14.12.10 (19:00)    דוא"ל לכותב   

חלבונים