שונות - מקום חניה נגיש

מקום חניה נגיש לפי דרישות ת"י 1918 חלק 2 סעיף 2.7תמונה

תגובות