מחירון

מחירון
שלום,
מצורף מחירון עבור עבודות תכנון שונות.
תכנון קונסטרוקציה - עריכת תוכניות לפי חישוב סטטי (גם סייסמי אם יש צורך)
עריכת תוכנית אינסטלציה - הגשה סניטרית לפי דרישות הרשות והל"ת.
כתב כמויות לפרויקטים שונים.
חישובי כמויות מפורטים עבור סעיפים שבכתב הכמויות.
עריכת רשימת ברזל זיון להזמנה לפי תוכניות.