אתר סף - תקנון תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון ותנאי שימוש באתר SAF.CO.IL


אתר האינטרנט "saf" מופעל על ידי החברות פתרונות בקליק בע"מ - ח.פ: 513995340 וגלובתא יזמות באינטרנט בע"מ ח.פ 515417269 ליצירת קשר עם הנהלת האתר ניתן לפנות בכל נושא ל [email protected]

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות,נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ'טים, שירותי SMS , לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.

תנאי שימוש ותקנון זה מסדירים את השימוש באתר WWW.SAF.CO.IL (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות") ומהווים הסכם משתמש בין מפעיל האתר למשתמש (להלן: "הגולש" / "המשתמש"). בשימוש באתר הגולש מסכים לתנאי שימוש אלה, גולש שאינו מסכים עם אחד מהסעיפים בתקנון זה אינו רשאי להשתמש באתר או לגלוש בו. בכל מקום בו מצוין בתקנון תנאי השימוש שלהלן המילים "משתמש" או "גולש" מובהר כי הכוונה היא ל"משתמש רשום" ו"למשתמש שאינו רשום" לרבות גולש מזדמן וכו' (אלא אם צוין אחרת). השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעת שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

הרשמה והקמת פרופיל אישי באתר היא בחינם, ישנם שירותים מסחריים ושיווקיים המוצעים למבקרי האתר ולקהילה בתפוצת האתר. יש לעמוד בתנאים ובחוקים שמוצבים בתקנון ובתנאי השימוש להלן. כאשר משתמש נרשם לאתר או מזין פרטים ועושה שימוש כלשהו באתר מבלי להירשם, הגולש נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ו/או מספר טלפון קווי או נייד, ו/או פרטים מזהים. המשתמש מתיר בזאת לאתר לשלוח לו ניוזלטר ועדכונים שונים בדואר אלקטרוני, במסרונים, בהודעות פוש, בקבוצות הווטסאפ ובמדיות השונות של האתר הקשורים לפעילות האתר וכן מתיר הגולש קבלת תוכן פרסומי ושיווקי מהאתר באמצעים הנ"ל. מדיניות הפרטיות של האתר המצויה באתר חלה על מתן הפרטים הללו והשימוש שמפעילי האתר רשאים לעשות בהם.

האתר על כל המידע המופיע בו לרבות התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולש AS IS.

בתקנון תנאי שימוש זה ובכל הנוגע לאתר יפורשו המושגים "מידע" ו/או "תוכן" ככוללים מידע מכל מין וסוג שהוא לרבות אך מבלי למעט כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב של תכנים כאמור, וכן אופן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם והנגשתם, לרבות אך מבלי למעט כל תמונה, צילום, ציור, איור, הנפשה, תרשים, תשריט, סקיצה, טיוטה, דמות, הדמיה, דגימה סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית יכונו להלן: "תוכן".
נוסף על כל האמור לעיל, השימוש באתר מותנה בהסכמת הגולש לכל האמור להלן:
הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של האתר כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכי הגולש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הגולש.

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי כל התוכן המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או צדדים שלישיים אחרים או גורמים מעוניינים וכי אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
העלאת תוכן.

במסגרת שירותי האתר באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג באתר תוכן מקצועי, פרי ידם לרבות מאמרים, טיוטות, תרשימים, תשריטים, סימבולים, בלוקים, פרטי בנין, סקיצות, שרטוטים, טפסים, קבצי מידע, תמונות, הודעות, או משובים אודות שירותים שונים הניתנים באמצעות האתר. מובהר, כי דרך העלאת תוכן הגולשים לאתר מתבצעת במלואה או בחלקה ללא מעורבות אדם ומפעילי האתר אינם יכולים לאמת את זהות הגולש המעלה את התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר על ידו, או בשימוש בו על ידי הגולשים האחרים או מפעילי האתר, בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה, או תוכן שאין ברשותו זכויות יוצרים בגינו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להציג או לא להציג תוכן המועלה לאתר על ידי הגולש לרבות מחיקת תוכן.

זכות היוצרים על כל תוכן אשר מעלה גולש לאתר ואשר הגולש הוא בעל הזכות בו, נשמרת ונשארת של הגולש ("תוכן גולשים") אך במסגרת העלאת תוכן גולשים לאתר מעניק הגולש רישיון, שאינו בלעדי וללא הגבלת זמן למפעילי האתר להעמיד את התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר ולאתרים נוספים שבבעלות מנהלי האתר לשימוש בתוכן בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה.

הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים או קבצים מכל סוג שהוא בגינם אין ברשותו זכויות יוצרים, באם יעלה הגולש תכנים או קבצים מכל סוג ללא זכויות יוצרים יהיה חשוף לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים. כל תביעה שתתקבל בדבר הפרת זכויות יוצרים בעקבות תוכן מכל סוג שהוא לרבות כל סוגי הקבצים המועלים בספריה או בכל מקום באתר שהעלה גולש, תופנה למשתמש אשר העלה את התכנים או הקבצים ותהיה באחריותו המלאה. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין תוכן או קובץ ללא זכויות יוצרים שהעלה משתמש.
משתמש שמצא שימוש בתוכן בבעלותו שלא הוא העלה מוזמן לפנות להנהלת האתר והתוכן יוסר מהאתר לאלתר.

מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. הגולש מאשר למפעילי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן. הגולש מאשר לאתר להציג את התוכן, המידע והקבצים שהעלה הגולש לאתר SAF באתרים נלווים שבבעלות האתר ולאפשר גישה לשימוש בהם למשתמשי אתרים אחרים בארץ ובעולם כולו.
הגבלת אחריות על שימוש במידע ובתוכן: הגולש מצהיר ומתחייב שכל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי האתר לרבות עובדיו ומפעיליו לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי.
הגולש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מפעיל האתר אינו מספק את כל ההצעות והתוכן המופיעים באתר וכי יש כאלה המוצעות ומבקשות על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי מפעילי האתר והאתר עצמו.
מפעילי האתר והאתר לרבות עובדיו, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו לגולש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.

הגולש מתחייב שלא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק, ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. לשם כך מתחייב הגולש להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר: גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.; להימנע מביצוע מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים של האתר בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking); העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו לגולש וכי באחריותו של הגולש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.

הגולש יודע ומסכים כי האתר יכול להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות, קצרות או ארוכות ואף לעשות כן ללא הודעה מראש.

האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק שיגרם לגולש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר הגולש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי גולש לצד שלישי כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

האתר מבהיר ומדגיש בפני הגולש, כי לפעילות בתחום הבניה, העיצוב והבית נדרשת מומחיות ומקצועיות לרבות דרישות רישוי ורישיונות סטטוטוריים שונים. מובהר כי התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לפעולה כלשהי.

התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של הגולש ואינו בא להחליף מתן ייעוץ מקצועי בתחום הבנייה העיצוב והבית על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיון כגון אדריכלים, מהנדסים, שמאים מתכננים ויועצים שונים המתחשבים בצרכים המיוחדים של הגולש. כל גולש הפועל על פי התוכן באתר ו/או הנלווה לו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
מפעילי האתר אינם אחראים להתאמת התוכן לצרכי הגולש, והם לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י הגולש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. הגולש באתר יעשה זאת בהתאם לכל דין.

האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת הליך ההרשמות לאתר למטרותיו בלבד. האתר רשאי להעלות את התוכן, המידע והקבצים שהגולש העלה באתר זה לאתרים מקבילים בבעלותו.
לאתר הזכות להפסיק לגולש את השרות בכל זמן שימצא לנכון ללא צורך במתן הסברים כלשהם.
האתר רשאי לשנות תקנון תנאי שימוש זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועל הגולש האחריות להתעדכן בכך.

אזור הווטסאפ


באתר SAF ישנו אזור ווטסאפ: www.saf.co...s/whatsapp מאזור זה ניתן להצטרף לקבוצות ווטסאפ שונות שהוקמו על ידי הנהלת האתר לשימוש קהל גולשי האתר. הפעילות בקבוצות מבוססת על עקרון חוכמת ההמונים, המשתתפים בקבוצות מייעצים לחבריהם, שואלים, משתפים ומחליפים דעות ומידע בהתאם לנושא הקבוצה, מובהר בזאת שהשימוש בקבוצה הינו על אחריותם המלאה של המצטרפים לקבוצות, המידע והתוכן שעולה בקבוצות על ידי המשתתפים וחברי הקבוצות אינו באחריות האתר ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי של איש מקצוע מוסמך, גם אם בקבוצה ספציפית משולבים בעלי מקצוע המייעצים ותומכים, השיחות, המענה והדיונים בקבוצות אינם מחליפים ייעוץ מקצועי ובאחריות משתתפי הקבוצות להתייחס לנאמר בקבוצות כאל דיון אינטרנטי ולא כמידע מקצועי רשמי. המצטרפים לקבוצות מתבקשים לנהוג בסבלנות כלפי שאר המשתתפים ולשמור על שיח מכבד, אין להשתמש בשפה גסה, אין לפרסם בקבוצות אלה שירותים מסחריים וכן חל איסור על שימוש בקבוצות אלה להזמנה לקבוצות ווטסאפ או לקבוצות פייסבוק אחרות. מפעילי האתר אינם אחראים לתפעולן התקין של הקבוצות וכן מובהר מראש שבשל ריבוי הקבוצות צוות האתר ומנהליו לא מנהלים את הקבוצות באופן שוטף, בכל נושא חשוב או הפרת כללים ניתן לפנות אלינו במייל [email protected], מי שיפר את נהלי הקבוצה יוסר ויחסם לשימוש בה ללא אפשרות לזיכוי בגין תמיכתו באתר. מומלץ שלא לחשוף בעת השימוש בקבוצה פרטים אישיים או תמונות חושפניות, מי שבוחר לפרסם תמונות ופרטים אישיים עושה זאת על אחריותו. מטעמי נוחות התוכן מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

גישה להורדת קבצים מהספריה באתר


באתר saf ישנה ספרייה המכילה קבצים המשמשים לעבודה של ממדלים, שרטטים, מעצבים, אדריכלים מתכננים, מהנדסים וכדומה, הספריה פעילה מזה שנים ארוכות וכל הקבצים בספריה הועלו ע"י גולשים חברי הקהילה. כדי לקבל גישה להורדת הקבצים הללו הגולש נדרש לקחת חלק בשימור ושיפור הפלטפורמה באחת משתי דרכים: א. העלאת קובץ מקורי פרי יצירתו (שיש לו זכויות יוצרים עליו) לספריה ולתרום אותו לשימוש הכלל באופן חופשי וע"י כך להגדיל את ההיצע עבור כולם, פעולה זו תאפשר לגולש גישה להורדת הקבצים בספריה לזמן מוגבל קצר מועד כמפורט בעמוד ממנו ניתנת הגישה בעת העלאת קובץ לספריה. ניתן לחזור על פעולה זו מספר פעמים ב. תמיכה כספית סמלית בפעילות הספריה באתר בתשלום מתחדש (הוראת קבע), התשלום מתבצע בכרטיס אשראי באתר עבור פרק זמן ארוך המוגדר בעמוד התשלום ומתחדש כהוראת קבע באופן אוטומטי בתום התקופה הנקובה בעמוד התשלום, תשלום זה אינו בהתחייבות והגולש יכול לבטלו בכל עת על ידי פניה בכתב למחלקת השירות בכתובת: [email protected], את בקשת הפסקת החיוב או אי חידוש החיוב על הגולש לשלוח לכתובת המייל הנ"ל עד 5 ימי עסקים לפני מועד החיוב הבא. פעולת תמיכה כספית זו תאפשר לגולש גישה להורדת הקבצים בספריה לזמן מוגבל ארוך מועד כמפורט בעמוד התשלום. מבצעים: בעת פעילות "מבצע" האתר מאפשר תשלום בהוראת קבע עבור גישה לספריה לפרק זמן ארוך מועד בהתאם להגדרה בדף התשלום בתקופת המבצע, סכום התשלום המוזל תקף לתשלום הראשון בלבד, לאחר תקופת התשלום הראשון מחיר הפעימות הבאות ישוב להיות המחיר הרגיל ללא מחיר המבצע כפי שמופיע בעמוד התשלום. האתר מקיים פלטפורמה מקבילה, אתר בינלאומי בכתובת המתחם: cad-blocks.online, פלטפורמה זו מציגה תכנים וקבצים מאתר saf ומהספריה שבו לגולשים מכל העולם בשפות שונות במטרה להנגיש מידע, כלים וקבצים למתכננים בעולם כולו ולעודד אותם לתרום קבצים לספריה המשותפת לשימוש חברי קהילת המתכננים בעולם ובארץ, משתמש המעלה תכנים וקבצים לאתר SAF מאשר את הצגת התכנים והפצתם לשימוש חופשי בשתי הפלטפורמות בהתאם לתנאים המוצגים בתקנון זה ובהתאם להסבר בעת העלאת/הורדת הקבצים. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות ותעדכן בדבר שינויים בתנאי השימוש הנ"ל.

מדיניות רכישה באתר וביטולים


אתר SAF מאפשר לקהל הצרכנים לרכוש מגוון מוצרים באמצעות האתר או דפי תשלום מטעם האתר, באחריות הרוכש לבדוק את המוצר בעת קבלתו, המוצרים הדיגיטליים מותאמים למחשבים סטנדרטיים, אין הנהלת האתר אחראית לקשיים או מכשולים בצפיה או הורדת התכנים בשל אי תמיכה במכישירים שאינם מחשב סטנדרטי כדוגמת טאבלט, טלפון סלולרי או מחשבים עם מערכות הגנה יחודיות. לרוכשים לא תהיה כל טענה, תביעה או קובלנה בשל אי תאימות למכשירים שאינם מחשב סטנדרטי.
בעת ביצוע הרכישה יתבקש הלקוח למסור פרטים, חלקם ישמשו ליצירת קשר איתו ושליחת המוצרים הנרכשים, על כן חשוב למלא את הפרטים הרלוונטיים, טלפון בו ניתן יהיה ליצור איתו קשר, כתובת דוא"ל אליה ישלחו התכנים והחשבונית ובמקרה הצורך כתובת פיזית לשליחת מוצרים. כמו כן יש לשים לב למלא את השם עבורו נדרשת הנפקת חשבונית כראוי.
בעת רכישת מוצר דיגיטלי מכל סוג שהוא, בין אם קובץ, סרטון הדרכה, קורס, טופס וכדומה הרשות להשתמש במוצר היא לרוכש בלבד, חל איסור להעבירו,לשתפו, להציגו או למכור אותו לצד שלישי. לקוח החפץ בשירות זוגי או למספר משתתפים נדרש לקבל אישור בכתב לשימוש כזה.
אתר saf עובד בכפוף להמלצות והכללים של אירגוני הצרכנות בישראל, ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. ובהתאם לסעיף 6 העוסק בהגבלת זכות הביטול, כפי שמצוין בתקנות אלה תת סעיף (8) לא תחול זכות הביטול לגבי טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, קיבל גישה לצפיה בהם או קיבל הרשאה להורדתם למכישר בבעלותו.
כלומר ביטול עסקת תשלום לפורטל saf יתאפשר תוך עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה. הביטול יתאפשר רק לאחר שליחת דוא"ל בצירוף קבלה לכתובת [email protected] בהודעת הדוא"ל יש לציין שם מלא, מספר טלפון, כתובת מייל, את פרטי הרכישה (מה נרכש) ואת סיבת בקשת הביטול. ביטול העסקה יוביל לביטול השירות/מוצר הנרכש. לא ניתן לבטל עסקה במידה והשירות / מוצר הנרכש כבר מומשו באופן מלא או חלקי.
בעת רכישת מוצרים דיגיטליים כגון, קורסים מוקלטים, קבצים וכדומה ניתן יהיה לבטל את השירות למשך עד 14 יום מרגע אישור העסקה רק במקרה שהתוכן הנרכש עוד לא נמסר לרוכש. מרגע שהתוכן הנרכש או חלק ממנו נמסר לרוכש לא ניתן לבטל עסקה כלל. לשם הבהרה משום שהתוכן כבר נמסר לרוכש ולא ניתן להוכיח אי שימוש בו, מרגע המסירה הושלמה העסקה ללא אפשרות ביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ס’ 6 (א) (8).
בעת רכישת קורסים הנערכים פרונטלית או מועברים בשידור חי באמצעים דיגיטליים, ניתן לבטל את העסקה תוך עד 14 יום מרגע השלמת העסקה כל עוד לא החלו הלימודים, מרגע התחלת הלימודים מומשה העסקה ולא ניתן יהיה לבטלה או להזדכות עליה.
בכל מקרה בו יתבצע ביטול עסקה לאחר השלמת העסקה ע"י הרוכש, ביטול העסקה יהיה כרוך בעמלת דמי טיפול בסך 6% מעלות העסקה, אם ידרש זיכוי כספי החברה תבצע זיכוי בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הלקוח, במידה וידרש ביטול עסקת אשראי הלקוח ישא בעלויות הביטול מטעם חברת האשראי בנוסף לאמור לעיל.

מדיניות פרטיות saf


ב SAF.CO.IL ("האתר") מעריכים את פרטיותך. למרות שהאתר איננו גוף אמריקאי, מדיניות הפרטיות מותאמת להנחיות משרד הייצוא האמריקאי וכן מתאימה לדרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.
האתר שומר מידע מזוהה על אודות המשתמש ("המשתמש"), לרבות שם משתמש, שם אמתי, כתובת פיסית, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP רשימת אנשי הקשר, ומידע נוסף אשר תספק לנו מעת לעת.
האתר שומר גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך, כגון: הרגלי גלישה, שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אלינו, העדפות גלישה, עמודים מועדפים, ומידע נוסף שאנו נקבל ממך.
האתר מעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות וישתמש בו בהתאם לבקשת המשתמש. האתר גם מעבד הן מידע אישי והן מידע לא אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, יוצר פרופילים שמאפשרים לאתר לתת למשתמש ולמשתמשים אחרים שירות טוב יותר, משתמשים במידע בצורה מצטברת כדי להציג פרסומות או תוכן, כאשר אנו עשויים לעבד את המידע בדרכים נוספות אשר נודיע לך.

עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. האתר מאחסן עוגיה כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות את המשתמש ולאפשר לך להתחבר לשירות, אנו גם עשויים לשתף צדדים שלישיים ולאפשר להם לאחסן עוגיות על המחשב שלך, וכדאי שתבדוק את מדיניות הפרטיות שלהן.

האתר מספק גישה למידע אך ורק למפעילי האתר ועובדיהם, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות, יכולים לגשת לחלק מהמידע האישי שלך, וכן לצדדים שלישיים שהמשתמש הרשה להם במפורש להעביר מידע זה. האתר משתף מידע, קבצים ותוכן שהועלו ע"י גולשים באתר SAF עם אתרים נלווים בבעלותו בשפות שונות.
האתר עשוי לשלוח דוורים, פרסומות, פרסומות בשם צדדים שלישיים והצעות שונות מעת לעת למשתמשים רשומים והן למשתמשים מזדמנים, שאינם רשומים. באזורים שונים באתר מוצעים לגולש הצעות פרסומיות באמצעים טכנולוגיים שונים הכוללים טפסים למילוי פרטים אישיים, פרטים אלה נמסרים לאתר מרצונו החופשי של הגולש לשימוש האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, האתר ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להעביר מידע זה לגורמים שלישיים לפי שיקול דעתם בלבד. האתר מאפשר למשתמש לפרסם את עצמו במקומות שונים ברחבי האתר בחינם, לנציגי האתר מותר לעשות שימוש בפרטי הפונים למשתמש שפרסם את עצמו ואת עסקיו באתר, לפנות אליהם ולהציג להם הצעות פרסומיות הן בתחומים המתחרים בעיסוקו של המשתמש אליו פנו והן בתחומים אחרים. כמו כן, האתר עשוי לצור קשר עם המשתמש אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

אנו מכבדים את פרטיות המשתמש והמשתמש תמיד יכול להשתמש במערכת הניהול שלנו לעיין ולתקן כל מידע אישי או להסיר אותו, אם הדבר דרוש, המשתמש תמיד יכול לסגור את החשבון שלו, המשתמש מוזמן ליצור עמנו קשר לכל שאלה נוספת.
אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם אחראי הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה.

כתובת הדואר האלקטרוני של אחראי הפרטיות היא: [email protected]

להצהרת הנגישות של האתר לחצו כאן: bit.ly/3AzONi6

תגובות