אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) - שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)
 
 

 

6. אין בתקנות אלה כדי לחייב מוסד תכנון לאשר מתן היתר לשימוש חורג או מתן הקלה מתכנית, אם אין בהם סטיה ניכרת מהוראות התכנית.7. תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשכ"ז- 1967 - בטלות.8. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

(ב) תקנות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום תחילתן או לאחריו, ועל בקשה להיתר שהוגשה ערב תחילתן של תקנות אלה יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשכ"ז- 1967.9.
(א) על אף האמור בתקנות 2 ו- 3 יראו לגבי תכנית שהופקדה עד יום כ"ט בתמוז תשמ"ט (1 באוגוסט 1989) - כסטיה ניכרת, הגדלת שטח הרצפה הכולל המותר לפי התכנית, באחוזים משטח המגרש, העולה על 6%, בתוספת -
2.5% - לכל קומה נוסף על מספר הקומות המותר לפי התכנית, ולא יותר מ- 5%;
5% - אם מספר הקומות בבנין או גובה הבנין מחייב התקנת מעלית ולא קיימת מעלית בבנין במועד הגשת הבקשה להקלה ובתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה להקמת מעלית ובלבד שלא תותר תוספת של יותר מ- 5%.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לגבי תכנית שהופקדה עד יום כ"ט בתמוז תשמ"ט (1 באוגוסט 1989) -
(1) לא יראו כסטיה ניכרת מתכנית כאמור הגדלת שטח הרצפה שנתקיימו בה התנאים המפורטים בתקנה 3;
(2) בהקלה המתירה בניה על מגרש ששטחו קטן מהשטח המזערי המותר לפי תכנית, לא יראו כסטיה ניכרת גם סטיה העולה על האמור בתקנת משנה (א) בשיעור היחס שבו קטן שטחו של המגרש מהשטח המזערי האמור, ובלבד שהסטיה אינה עולה על מכפלת הסטיה המפורטת בתקנת משנה (א) ב- 1.2.

(ג) תקנה 2(8) לא תחול על היתר בניה מכוחה של תכנית שתחילתה בין יום א' בתשרי תשנ"ז (14 בספטמבר 1996) לכ"ט באלול תשס"ב (6 בספטמבר 2002) כל עוד לא חלפו חמש שנים ממועד תחילת תוקפה; בהיתר בניה כאמור בתקנת משנה זו ניתן יהיה להתיר בהקלה, הוספה של עד קומה מפולשת אחת ועוד שתי קומות מעל למספר הקומות המותר לפי התכנית וכן קומה הנבנית מתחת לקומת הקרקע שאינה מכסה יותר משני שלישים משטח הבנין אם שיפוע המגרש בירידה מהרחוב אינו עולה על 25%.

(ד) תקנה 2(16) לא תחול על שימוש חורג על פי היתר שניתן לפני יום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר 1992), לגבי בנין או חלק ממנו שהיו קיימים אותה שעה; דין הארכת תוקפו של היתר לשימוש חורג כאמור, בלא הרחבת היקפו, אף אם נעשתה אחרי תחילתן של תקנות אלה, כדין היתר לשימוש חורג שניתן לפני תחילתן.

עדכון אחרון: 2007-05-20 09:11:50

תגובות

הוסף תגובה  

מודעות

פרסם את עצמך!

_

מעכשיו אתה יכול להוסיף תמונות פרויקטים לדף האישי.

הכנס לעדכון דרך "הדף שלי" שבפינת המסך, ועבור אל "הפרויקטים שלי".

עדיין לא רשום ב Saf? הכנס אל אינדקס האדריכלים והרשם.
_

מערכת SAF


חסויות לאתר זה

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf