אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 6 - תצהיר דייר בשכירות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 

 

להשלמה - תמונה של טופס זה
להלן המלל מהטופס:

טופס 6
(תקנה 2א(7))

תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות


אני החתום* מטה, מצהיר* בזה לאמור:
1. שמי הוא ומעני הוא ב(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה) ברחוב מס' .
2. אני מחזיק* בנכס שהוא (תאר את מהות הנכס: דירה, בית עסק) והנמצא ב(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה) ברח' מס' כדייר לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972.
3. תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה למתן היתר בניה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות לפי סעיף 37(א) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972, או לבצעם בהסכמתו של בעל הבית.
4. אני נותן* תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי* לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

ולראיה באתי על החתום

____________________
חתימת המצהיר

אני החתום מטה מאשר בזה כי ביום התייצב בפני ה' שהזדהה לשביעת רצוני על ידי /המוכר לי אישית* ולאחר שהזהרתיו* כי עליו* להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי* לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה* כן, חתם מרצונו* החפשי על התצהיר דלעיל.

_________________
חתימת הרשות המאשרת**

------------------
* מחק את הטעון מחיקה.
** רשויות מאשרות הן:
(1) שופט;
(2) דיין בבית דין דתי;
(3) יועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט נפה, סגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;
(4) עורך דין;
(5) אש רשות מקומית;
(6) דם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים.

עדכון אחרון: 2007-06-14 10:01:44

תגובות

הוסף תגובה  

מודעות

פרסם את עצמך!

_

מעכשיו אתה יכול להוסיף תמונות פרויקטים לדף האישי.

הכנס לעדכון דרך "הדף שלי" שבפינת המסך, ועבור אל "הפרויקטים שלי".

עדיין לא רשום ב Saf? הכנס אל אינדקס האדריכלים והרשם.
_

מערכת SAF


חסויות לאתר זה

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf