אורח | כניסה

שדרוג אתר Saf - צפויות תקלות
סף - דף ראשי
 
ספריה פורומים חדשות לוחות שונות
חפש ב    
   חוקים ותקנות   |   לקסיקון   |   האיש הירוק   |   מחשבון שכר טרחה

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 8 - תצהיר נציגות בית משותף -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
 
 

טוען...

 
 
תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 

 

להשלמה - תמונה של טופס זה
להלן המלל מתוך הטופס:


טופס 8
(תקנה 2ב(4))

תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בניה


אנו החתומים מטה, נציגות הבית המשותף הנמצא ברח' מס' מצהירים בזה לאמור:
1. שמנו הוא ומעננו הוא .
2. אנו הננו הנציגות של הבית המשותף הנ"ל
3. הבעלים של הדירות בבית המשותף הנ"ל הנם כדלקמן:
1. שם הבעלים של דירה מס' קומה .
2. שם הבעלים של דירה מס' קומה .
3. שם הבעלים של דירה מס' קומה .
4. שם הבעלים של דירה מס' קומה .
4. חלקת הרכוש המשותף היא חלקה מס' בגוש והיא כוללת .
5. תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשה להיתר בניה של ומענו הוא ב(ציין את המקום ובמקרה הצורך את השכונה) הרח' מס' בבית המשותף הנ"ל.
6. אנו נותנים תצהיר זה לאחר שהוזהרנו כחוק לומר את האמת וכי נהיה צפויים לענשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן.

ולראיה באנו על החתום

_________________
חתימת המצהיר

אני החתום מטה (שם ותואר) מאשר בזה כי ביום התייצב בפני ה' שהזדהה לשביעת רצוני על ידי / המוכר לי אישית* ולאחר שהזהרתיו* כי עליו* להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי* לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה* כן, חתם מרצונו* החפשי על התצהיר דלעיל.

_________________
חתימת הרשות המאשרת**

------------------
* מחק את הטעון מחיקה.
** רשויות מאשרות הן:
(1) שופט;
(2) דיין בבית דין דתי;
(3) יועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט נפה, סגני פרקליט המדינה ופרקליטי המחוז ועוזריהם;
(4) עורך דין;
(5) אש רשות מקומית;
(6) דם אחר שהסמיכו לכך שר המשפטים.

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:29:31

תגובות

הוסף תגובה  

מודעות

פרסם את עצמך!

_

מעכשיו אתה יכול להוסיף תמונות פרויקטים לדף האישי.

הכנס לעדכון דרך "הדף שלי" שבפינת המסך, ועבור אל "הפרויקטים שלי".

עדיין לא רשום ב Saf? הכנס אל אינדקס האדריכלים והרשם.
_

מערכת SAF


חסויות לאתר זה

פרטי בנין    בלוקים לאוטוקאד    משאבים   פורום אדריכלות   פורום עיצוב פנים   פורום הום סטיילינג   פורום סטודנטים   פורום אוטוקאד   פונטים לאוטוקאד   פורום SketchUp    מעצבי פנים    אדריכלים    מהנדסים    קבלנים תקנון ומדיניות פרטיות
© Saf