הסכם לוח עבודות לביצוע

הסכם זה ("ההסכם") מהווה חוזה בין המשתמש לבין אתר האינטרנט WWW.SAF.CO.IL ומפעיל/י האתר ("האתר", "מפעיל האתר").

1. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים בין מפעיל האתר והאתר לבין הגולש ו/או המשתמש בשירותי האתר ביחס לכל שימוש שעושה הגולש בשירותי האתר ("המשתמש") בין אם בגלישה אקראית ו/או באופן שוטף ובין כמשתמש רשום.

2. המשתמש מאשר ומסכים שקרא את כל התנאים המפורטים להלן בהסכם, בתקנון ובמדיניות הפרטיות של האתר [כפי שמצויים באתר], ומסכים להשתמש באתר בכפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן. אם המשתמש אינו מסכים לקבל עליו את התנאים להלן הרי שאינו מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו והוא מתבקש לחדול מהגלישה או מהשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

3. תנאי הסכם זה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל המינים.

4. המשתמש מקבל על עצמו ומסכים לכל תנאי הסכם זה על ידי לחיצה על הכפתור "מאשר/ת" שמעליו מופיע "קראתי ואני מאשר את האמור בהסכם זה" בצירוף מספר הטלפון של המשתמש וכתובת הדוא"ל שלו בעמוד המיועד לאישור ההסכם כפי שנשלח אל המשתמש בדוא"ל ו/או שהונחה טלפונית להגיע לעמוד זה.

5. השירות. מטרת האתר לקשר בעלי מקצוע בענף הבנייה, העיצוב והבית עם לקוחות צד שלישי המבקשים הצעת מחיר לביצוע עבודות שונות בתחום הבנייה ("מזמין העבודה"). מפעיל האתר יעלה ללוח העבודות לביצוע ("לוח עבודות לביצוע") פרטי מתעניינים לביצוע עבודות שונות בתחום הבנייה, העיצוב והבית ויחבר בין בעלי מקצוע המעוניינים בביצוע העבודה למזמין העבודה.

5.1. על מנת להיות זכאי לשירות על המשתמש לרכוש מנוי בתשלום ע"פ הצעה שנשלחה לו ועליה חתם ולהסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בהוראות הסכם זה לרבות תקנון האתר ומדיניות הפרטיות של האתר.

5.2. כדי לפתוח ולהחזיק חשבון משתמש, על המשתמש לספק למפעילי האתר פרטים נכונים ועדכניים לרבות כתובת דוא"ל ראשית תקינה. בשלב הקמת הפרופיל תונפק למשתמש סיסמה שתשמש אותו גם לגישה ללוח העבודות לביצוע.

5.3. מפעיל האתר יספק למשתמש גישה ללוח העבודות לביצוע כדי להציע הצעות למזמין העבודה, לצורך ביצוע עבודות שונות בתחום הבנייה, העיצוב והבית ולפרטי יצירת הקשר עם מזמין העבודה.

5.4. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מסלולי ההצטרפות לאתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

5.5. מסלולי ההצטרפות לאתר הנם בהתחייבות לתקופת התקשרות קבועה מראש בהתאם למסלולים השונים.  אין באפשרות המשתמש לסיים את ההתקשרות לפני תום מועד המסלול.

5.6. למען הסר ספק אין למפעיל האתר כל שליטה על המוצרים ו/או השירותים המוצעים ו/או המתקבלים באמצעות השירות והאתר, ואין מפעיל האתר אחראי להם ו/או מחויב עבורם.

5.7. מפעיל האתר אינו מתחייב לגבי איכות העבודות המועלות, מהימנותן ואמתותן. מפעיל האתר אינו מתחייב לכמות העבודות העולות ללוח.

5.8. מפעיל האתר מאפשר למזמין העבודה להגביל את כמות ההצעות שיתקבלו אצלו מבלי שלמשתמש תהיה בעניין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

מובהר כי מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל העבודות המתפרסמות בלוח העבודות לביצוע תהיינה זמינות בכל עת. בכל זמן ומכל סיבה שהיא רשאי מפעיל האתר להסיר עבודה שהופיעה בלוח ללא כל התראה מראש.

5.9. אין ביכולת מפעיל האתר להבטיח שמזמין עבודה ו/או מציע שהמשתמש מנהל עמו מו"מ או עסקים אכן ישלימו את העסקה או כלל יתקשרו עם המשתמש בעסקה.

6. הגבלת שירותים. מפעיל האתר והאתר אינו אדריכל ו/או מעצב פנים ו/או מהנדס ו/או חברת בנייה ו/או קבלן ו/או יזם ו/או אינו פועל כנאמן עבור חברות אחרות בתחום.

6.1. מפעיל האתר אינו מספק את ההצעות והתוכן המופיעים בלוח ומודגש כי ההזמנה להציע הצעות מוצעת ומבוקשת על ידי מזמין העבודה בלבד.

6.2. מפעיל האתר אינו אחראי בשום אופן להיווצרות הקשר שבין המשתמש למזמין העבודה למעט הצגת פרטי הקשר של מזמין העבודה ופרטי הזמנת העבודה באופן גלוי בלוח העבודות לביצוע למשתמש שהצטרף לאחד המסלולים.

6.3. מפעיל האתר אינו אחראי לנכונות ואמתות פרטי הקשר ופרטי הזמנת העבודה של מזמין העבודה לרבות בקשר להתכנות כלכלית ו/או תכנונית הנדסית ו/או משפטית ו/או אחרת של העבודה, ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק היבטים אלה טרם התקשרותו עם מזמין העבודה.

7. אי-אחריותשירותי האתר מסופקים כפי שהם AS IS וללא שום מצג לגבי אחריות, בין אם מפורש, משתמע או על-פי חוק. הגלישה והשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הם על אחריות המשתמש בלבד.

7.1. המשתמש יודע ומבין כי בעצם השימוש בשירותי האתר, באופן כלשהו, הוא עשוי להיפגע, לרבות פגיעה ברגשות, לרבות התקלות בתכנים שאינם נכונים, פוגעניים, לא מהימנים, לא חוקיים ו/או תכנים שאינם ראויים באופן אחר ו/או אשר עשויים לפגוע במשתמש באופן כלשהו. האחריות לחשיפה לתכנים כאמור ולשימוש באתר והמשתמש הוא האחראי באופן בלעדי לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או תוצאה אחרת אשר ייגרמו לו כתוצאה מחשיפתו לתכני האתר ו/או משימוש באתר.

7.2. ידוע למשתמש כי תפעול האתר עשוי להיות מושעה באופן זמני לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג, או להיות מושפע על-ידי מספר רב של גורמים הנמצאים מחוץ לשליטת מפעיל האתר. מפעיל האתר אינו יכול להבטיח גישה רצופה, נטולת הפרעות או מאובטחת לאף חלק של שירותי האתר הנובעים כתוצאה מהגורמים האמורים לעיל.

7.3. בנוסף, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת ללא התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

8. פרטיםהאחריות לדאוג לכך שכתובת האימייל ומספר הטלפון של המשתמש יהיו מעודכנים בכל עת לצורך יצירת קשר בינך לאתר הינה על המשתמש. המשתמש מבין ומסכים שאם מפעיל האתר יצור איתו קשר באופן אלקטרוני או טלפוני והמשתמש לא יקבל את ההודעה מהסיבות הבאות - כתובת האימייל / מספר הטלפון הרשומים אצלנו שגוים, שירותי הדוא"ל נחסמו על ידי ספק השירותים של המשתמש, או משום שאין למשתמש אפשרות לקבל תקשורת אלקטרונית/ סלולרית מסיבה אחרת, יחשב הדבר כמסירת ההודעה לידי המשתמש על-ידי האתר.

8.1. המשתמש מאשר לאתר באופן ישיר או דרך צד שלישי, לבצע כל בדיקה הנחוצה לדעתנו כדי לאמת את זהות המשתמש. דבר זה עשוי לכלול בקשת פרטים או תיעוד נוספים מהמשתמש לרבות באמצעות שיחת טלפון.

8.2. מובהר כי אף שמפעיל האתר נוקט באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אין אפשרות להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעיל האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

9. הגבלת חבות. בכל מקרה האתר ו/או החברה ו/או נושאי התפקידים בחברה ו/או באתר לא יישאו בחבות עבור אובדן רווחים או כל נזק, מקרי או תוצאתי הנובע מתוך או בקשר עם האתר לשירותי האתר או הסכם זה [ללא קשר לאופן שבו אירעו, כולל רשלנות מיוחד].

המשתמש אחראי באופן ישיר ואישי לכל הביטולים, הכחשות העסקה, התביעות, העמלות, הקנסות, העונשין וחבויות אחרות שיגרמו לאתר ו/או למשתמש כלשהו ו/או לצד שלישי, שנגרמים או שנובעים מהפרת הסכם זה על-ידי המשתמש ו/או מהשימוש של המשתמש בשירותי האתר. המשתמש מסכים לספק החזר לאתר למשתמש או לצד שלישי בגין כל חבות כאמור.

10. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין מפעיל האתר והאתר למשתמש.

11. שיפוי. המשתמש מסכים להגן, לשפות ולשחרר את החברה והאתר וכן נושאי התפקידים בגורמים אלה מחבות לכל תביעה, דרישה [לרבות שכר טרחת עורכי דין], קנס או חבות אחרת של צד שלישי שנגרמה או שנבעה מהפרת הסכם זה על-ידי המשתמש ו/או מהשימוש של המשתמש בשירותי האתר.

12. שיווקפרטים שיקבל המשתמש אודות מזמין עבודה ו/או משתמש אחר באמצעות שירותי האתר יהיה על המשתמש לשמור על הפרטים בחשאיות ולהשתמש בהם רק בקשר לשירותי האתר. המשתמש אינו רשאי למסור או להפיץ פרטים של מזמין עבודה ו/או משתמש לצד שלישי או להשתמש בפרטים לצרכים אחרים, אלא אם קיבל את הסכמתו המפורשת של המשתמש לכך.

13. איסור המחאההמשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות זכויות או חובות כלשהם השייכים לו במסגרת תנאי הסכם זה כלפי מפעיל האתר ו/או האתר ו/או המזמין ללא הסכמה בכתב ומראש. מפעיל האתר והאתר שומרים לעצמם את הזכות להעביר או להמחות הסכם זה או כל זכות או התחייבות בכפוף להסכם זה בכל עת.

14. כללי. מפעיל האתר רשאי לשנות הסכם זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועל המשתמשת האחריות להתעדכן בכך.

15. סמכות שיפוט. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה הקשורה ו/או הנובעת מהסכם זה.

תגובות