תהליך קבלת היתר בנייה

תהליך הוצאת היתר בנייה
היתר בנייה הוא אישור חוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה לצורך ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר.
בהיתר הבניה באים לידי ביטוי זכויות הבניה כפי שנקבעו בתוכנית המתאר הארצית(תמ"א)ובתכנית בניין עיר (תב"ע).
לאחר הגשת הבקשה להיתר והגשת כל המסמכים הרלוונטיים לפי דרישת הועדה התיק עובר לבדיקת הועדה.
הסמכות למתן אישור להיתר בנייה או סירוב למתן היתר בנייה נמצאת בידי ועדת תכנון ובנייה של הרשות המקומית בה נמצא המבנה או השטח.
מטרת הוועדה לדאוג שכל השטח הכפוף לרשות המקומית, עומד בתקני הבנייה ובתכנית בניין עיר שנקבעה ע"י הרשות.

מתי נדרש היתר בנייה:
היתר בנייה נדרש כאשר בעל הזכות במקרקעין מבקש לשנות את המבנה או השטח השייך לו, להוסיף שטחים,לשנות חזיתות(פירוט מטה).

סוגי היתרי בניה:
*היתר בניה תוספת למבנה קיים –כדוגמא:תוספת בנייה על הגג,חניה מקורה וכו'
בסעיף זה ניתן לכלול גם עבודות המוגדרות בחוק כ"עבודה מצומצמת" עבודות בהן אין השפעה על יציבות המבנה
(התקנת פרגולות ,התקנת אנטנות , גדרות וכו') הליך זה אינו דורש מעורבות של מהנדס או אדריכל ודרישות נוספות אחרות הנחוצות בהליך רגיל, קבלתו מהירה יותר.

*היתרי בנייה לצורך הכנסת שינויים פנימיים במבנים משותפים –
היתרי בנייה אלה רלוונטיים לבעלי דירות, אשר מעוניינים להכניס שינויים בדירתם,כאשר שינויים אלה ישפיעו  על שלד הבניין או אחת מהמערכות המשותפות לכלל דיירי הבניין (לדוגמא תוספת חדר על הגג במקרה ,שינוי עמודים, וכו')

*היתר בניה לשימוש חורג במבנה –
שימוש חורג הינו שימוש במבנה בניגוד לייעודו המקורי, כפי שהוא מופיע בתוכנית ההיתר המקורית (לדוגמא שינוי ייעוד מדירה למשרד).

*היתרי בנייה להקמת מבנה חדש או הריסה של מבנה קיים

*הצבת מבנים זמניים - קרוונים, שלטים,מכולות, מחסן לפריקה,וכו', מחויבים גם הם בהוצאת היתר.

מי יכול לערוך בקשה להיתר:
על פי חוק התכנון והבנייה, בקשה להיתר בנייה חייבת להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס האדריכלים והמהנדסים המנוהל ע"י משרד הכלכלה.

קישור לבדיקת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים :
http://apps.moital.gov.il/WebServicesHandlers/EngineersAndArchitects.aspx

כיצד מוגשת בקשה להיתר: בקשה להיתר מוגשת לרשות המקומית באופן מקוון דרך מערכת רישוי זמין.
הגשת תוכניות ובקשה לתיק מידע  דרך מערכת רישוי זמין אפשרית לעורכי בקשות מורשים בלבד.

בקשה להיתר מסמכים נדרשים ותהליך:
ראשית יש לבקש באופן מקוון תיק מידע מהרשות המקומית(תיק מידע מתקבל בד"כ לאחר חודש ממועד בקשתו)
בתיק המידע מופיע פירוט תוכניות החלות על המקום.לאחר קבלת תיק מידע תהליך תהליך קבלת היתר בנייההגשת בקשה וקבלת תשובה מוועדה לוקח חצי שנה בערך (תלוי בבקשה,ברשות ובגורמים נוספים).

מסמכים ותוכניות שיש לכלול בבקשה להיתר (הדרישות משתנות מבקשה לבקשה ):
*תכנית ההגשה (גרמושקה) -תשריטים שמכין עורך הבקשה בהם משורטטת התכנית-מוכן ע"י עורך הבקשה
*תכניות הקומות, תכנית פיתוח מפורטת , חתכים, חזיתות, חישובי שטחים -מוכן ע"י עורך הבקשה
*תרשים הסביבה – בקנה מידה של 1:2500 – יש להוציא ממערכת GIS של הרשות המקומית
*תרשים המגרש ,מפת מדידה- מוכנים ע"י מודד מוסמך
*נספח תנועה –במידת הצורך מוכן ע"י יועץ תנועה
*נספח סניטרי –במידת הצורך מוכן ע"י עורך הבקשה או יועץ סניטרי
*הוכחת בעלות- יש לצרף נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין. במקרה שהנכס רשום כבית משותף יש להזמין נסח מרוכז.
*חתימות בעלי הנכס


 קבלת אישור / סירוב

אם הבקשה מאושרת תישלח הודעה בדבר האישור ופרוט הדרישות שיש להשלים כתנאי לקבלת ההיתר.ההיתר יונפק בפועל לאחר מילוי כל דרישות הוועדה וביצוע כל התשלומים הנדרשים (אגרת רישוי,היטל השבחה וכו').תוקפו של ההיתר הינו לשנה.
אם הבקשה נדחתה יש אפשרות להגיש ערר לועדת הערר המחוזית תוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הועדה המקומית.

 

תהליך בקשת הקלה

הקלה היא סטייה מתכנית המתאר שהועדה המקומית מוסמכת לאשר. אם מבקשים הקלה תתקבל מהוועדה המקומית נוסח מודעה אשר יש  לפרסם בעיתון.הועדה המקומית שולחת את נוסח ההודעה לשכנים הגובלים במגרש , ולכל מי שעלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה.

בנייה ללא היתר-השלכות
סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה (תשכ"ה – 1965) קובע כי בניה ו/או שימוש בניגוד לתכנית או היתר מהווים עבירה פלילית,העונשים שקבע המחוקק בגין עבירות בניה : מאסר או קנס (או שניהם). מעבר לזה ניתן להוציא צו הריסה מנהלי, צו הפסקת עבודה מנהלי, צו הפסקת עבודה שיפוטי.

המאמר באדיבות

 • מיכאל אורן
 • קליק לחיוג: 052-7483399
 • טלפון:
  052-7483399הצג
 • כתובת:
  אבן גבירול 68,תל אביב
 • אתר:
  הצג

תגובות