תחרות פומבית לתכנון "גשר תחנת שיבא" ברמת גן

עיריית רמת גן, החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל
מכריזים בזה על תחרות פומבית לתכנון "גשר תחנת שיבא" ברמת גן

רשאים להשתתף בתחרות אדריכל/ית רשוי/ה הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

פרסים
פרס ראשון:  40,000 ₪
פרס שני: 20,000 ₪
פרס שלישי: 10,000 ₪

ניתן לעיין במסמכי התחרות, ללא תשלום קודם לרכישתם,
באתר האינטרנט של ההתאחדות בכתובת www.isra-arch.org.il
ובאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת: www.calcalit-rg.co.il.

סיור באתר התחרות יערך ביום ד' ה-1.07.2020 בשעה 16:00. מקום המפגש: ברחבת הפסל שמול בנין "אפרופו", וליד הכניסה לבנין המרפאות הראשי בשיבא, לרשום "חניון מרכזי שיבא" בוויז. ההשתתפות בסיור אינה חובה ולא מהווה תנאי להגשת הצעה בתחרות.

כל אחד ממשתתפי התחרות יהיה רשאי לפנות בשאלות הבהרה בכתב .
עד לא יאוחר מיום 9.07.2019 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל לכתובת :  [email protected]

חבר השופטים
מר כרמל שאמה הכהן, ראש העיר רמת גן, יו"ר חבר השופטים.
מר ליעד אילני, מ"מ ראש העיר רמת גן, שופט.
אדר' רננה ירדני , חברת מועצה ומ"מ יו"ר החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג, שופטת.
אדר', ניר חן, שופט
אדר', מיכל קימל אשכולות, שופטת
אינג' סיגל חורש, מהנדסת העיר, שופטת.
אדר' שי אללוף, אדריכל העיר, שופט.
אינג' אורן חביביאן – מנהל מערך תנופ''ה והבינוי מרכז רפואי שיבא, שופט
אדר' טל איינהורן – אדריכלית מרכז רפואי שיבא, שופטת
אדר' אריה גונן, מזכיר חבר השופטים.

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א'  15.9.2020 בשעה 16:00.
לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת)
במשרדי התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, רח' המגדלור 15 יפו.

בהצלחה לכל המתמודדים!

תחרות פומבית לתכנון "גשר תחנת שיבא" ברמת גן

תגובות