הודעה בדבר עריכת בחינה לרישוי באדריכלות

בהתאם  לאמור  בתקנות  המהנדסים  והאדריכלים  (תנאים  לרישוי), התשס"ח-2007, רשם המהנדסים והאדריכלים מודיע בזאת על קיומה של בחינה לרישוי אדריכלים ביום ג' 12.2.2013, ב' באדר תשע"ג, בשעה 10:00. הבחינה תתקיים במרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ, גני התערוכה, שדרות רוקח, תל-אביב, אולמות 12/13.

לצורך מימוש הזכאות לגשת לבחינה יש להגיש בקשה לרישוי באדריכלות באמצעות אתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכתובת www.moital.gov.il/engineers / בקשה לרישוי (להלן - האתר) לא יאוחר מיום 20.12.2012.

יודגש כי לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה.

מי שפנו כאמור והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה, יישלח אליהם זימון לבחינה ושובר תשלום על סך 862₪, אשר אותו יש לשלם בבנק הדואר או באתר לא יאוחר מיום 1.1.2013. לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את הקבלה לפקס שמספרו: 02-6662944, ולוודא שהשובר התקבל במשרד הרשם.

ביום הבחינה יש להגיע עם שובר התשלום, המעיד על ביצוע התשלום. המבקשים לקבל הקלות בבחינה יפנו לרשם לאישור. בקשות להקלות יתקבלו עד היום האחרון לרישום (20.12.2012). התנאים לזכאות לגשת לבחינה מפורסמים בהנחיות הרשם, באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

מועדי הבחינה הם:

10:00-13:00 - בחינה עיונית
13:00-14:00 - הפסקה
14:00-19:00 - בחינה מעשית (גרפית)

בחלק העיוני של המבחן ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי פתוח ולא אלקטרוני (לא ניתן להשתמש במחשב נייד).

פרטים נוספים על מתכונת ונושאי הבחינה ניתן למצוא באתר האינטרנט ובטלפון 02-6662540.

השגות על תוצאות הבחינה ניתן להגיש בתוך 10 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה באתר המשרד. ההשגה תישלח לרשם, והוא ייתן את החלטתו בתוך 45 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה.

בוריס סולטנוביץ
רשם המהנדסים והאדריכליםהודעה בדבר עריכת בחינה לרישוי באדריכלות

תגובות