דף זה טרם אושר על ידי מנהל ואינו גלוי

חישוב ועריכת כתב כמויות

חישוב ועריכת כתב כמויות
חישוב ועריכת כתב כמויות:
-חישוב ,הכנת והפקת כתבי כמויות אדריכליים.
-הכנה והפקת מפרטים טכניים.
-הפקת כתבי כמויות בפורמט\"אקסל\" או \"בינארית\".

בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה
בועז ויטמן ניהול פרוייקטים ופיקוח בנייה