WAWA - תקציר והתמחויות מרכזיות

תכנון בר קיימא ואדריכלות ירוקה, ייעוץ מומחה לאדריכלים וליזמים בתחום בניה ירוקה והאדריכלות המקיימת.נו מציעים ללקוחותינו פתרון רוחבי לפרויקטים המשתמש במגוון שיטות מתקדמות לניתוח תכנון המבנה

קובץ חדש

תגובות