היתר בניה לעבודה מצומצמת

רוצים לבנות פרגולה ? לסגור מרפסת ? להתקין אנטנה ? לגדר חצר ?
מדובר בעבודות קטנות, פשוטות ומקומיות, האם צריך להוציא עבורן היתר בניה, ולעבור את כל ההליך ?
חוק התכנון והבניה קבע מסלול מהיר ופשוט יחסית לקבלת היתר לסוג עבודות כאלה.
מדובר בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג- 2003 .

מהי עבודה מצומצמת ?

עבודה מצומצמת היא בניה במבנה קיים או ליד מבנה קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בחוק, ללא שינוי אלמנטים מבניים של שלד המבנה הקיים, או פגיעה במערכות המבנה ובטיחותו.
כפי שציינתי קודם, אלו הן פעולות בניה "קטנות", אשר אינן מהוות תוספת שטח למבנה הקיים. י
שנם אדריכלים ומהנדסים המכנים הליך זה כ "'פטור מהיתר בניה לעבודה מצומצמת". עצם השימוש במושג פטור מטעה ומבלבל. אמנם עבודות כאלה פטורות מההליך הרגיל של בקשה לקבלת היתר בניה (ראה מאמר איך לקבל היתר בניה מבלי להשתגע ?) אבל פטור כשלעצמו אינו מאפשר בניה כלל ועיקר. לכן יש צורך בהליך המזורז.

מה נחשב עבודה מצומצמת ?

להלן רשימת פעולות בניה הנכללות תחת ההגדרה של עבודה מצומצמת:
1. התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו- כאשר המדובר באנטנות סטנדרטיות הדורשות הצגת חישוב סטטי ואחריות מהנדס ליציבותן;
2. התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת- כאשר המדובר במתקן חריג בגודלו הטעון אמצעי בטיחות הנדסיים;
3. הצבת דוד שמש;
4. סגירת מרפסת בתריסים- אין הכוונה לסגירת מרפסת בקיר קשיח מבלוקים וכד', אלא לסגירה "קלה". *סגירת מרפסת והפיכתה לחדר מצריכה הגשת בקשה רגילה להיתר;
5. התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה- המדובר בתנור הסקה דירתי, ארובה, צנרת ומתקן לדלק נוזלי לתנור הסקה דירתי;
6. התקנת מיתקן גז במכל נייח;
7. בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;
8. התקנת מצללה (פרגולה)- התקנה מגדירה פרגולה כמבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;
9. התקנת סוכך עונתי- הכוונה למתקן העשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה בתקופת החורף;
10. ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו- הכוונה להתאמה של דרכי גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה , התקנת מעלון והתאמת מעברים לאנשים בעלי מוגבלויות;
11. בניית מתקנים לפינוי אשפה- המדובר במבנים של ממש הטעונים היתר;
12. התקנת מערכת טיהור אויר או מיזוג אויר.

13. פרוק אסבסט ממבנים קיימים
חשוב לציין כי ביצוע שינויים פנימיים כדוגמת עיצוב פנים, שיפוץ פנים וכד', שאינם יוצרים שינוי במערכות המבנה ולא משנים את החזיתות המבנה יכולים להיכלל ברשימה לעיל, כל עוד אינם עומדים בסתירה לתקנות התכנון והבניה ושאינם דורשים מעורבות מהנדס.
פיצול יחידת מגורים לשתיים או שלוש יחידות – למרות שהיא בגדר שינוי פנימי – היא עדיין מחייבת היתר בניה של ממש.
מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה רשאי לתת פטור לעבודה מצומצמת מהרשימה לעיל מטעמים מיוחדים, לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבניין והציבור.

מהו ההליך הנדרש לקבלת ההיתר?

ההליך הוא יחסית מהיר ופשוט. מטרתו לעודד ביצוע עבודות בניה מסוימות באופן חוקי וללא עכבות רבות.
כפי שציינתי לעיל, העבודות פשוטות לביצוע ושכיחות בקרב בעלי הבתים. החוק מנסה להקל עם בעלי הנכסים ומאפשר הגשת בקשת היתר לבניה בדיעבד (בקשת לגליזציה), לאחר ביצוע העבודה, וזאת כדי לא להיחשב בעצם "עברייני בניה" אשר ניתן לנקוט נגדם הליכים משפטיים. באופן מקצועי, אני משתדלת להימנע ממצבים מסוג זה. כדי להתחיל את ההליך יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. למלא טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת בשלושה עותקים.
2. לצרף תשריט בשלושה עותקים ובו פרטים שדרש המהנדס הועדה לתכנון ובניה (התשריט לרוב הינו תשריט פשוט).
בקשות מסוימות, כדוגמת בקשה להקמת פרגולה/מצללה או התקנת מיתקן הסקה, יש צורך בפרטים נוספים כגון חישובים סטטיים או פרטים על רכיבי המתקנים וכיו"ב.
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבניין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור. במקרה של בקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, יש לערוך את החומר המבוקש בהתאם להוראות תקנות הבניה (גרמושקה).

נוהל "זוטיי דברים"

ישנן רשויות מקומיות בעלות נוהל פנימי המגדיר עבודות מסוג העבודות המצומצמות כזוטיי דברים שאין הרשות מגישה בגינן הליכים פליליים (כגון צווי הריסה וכו'). נוהל כזה הוא מעין הצהרת מדיניות כללית למחלקת התביעה המשפטית של אגף הפיקוח על הבניה ויש לו חריגים ובכל מקרה - כל מקרה נבחן לגופו.

 

אני מזמינה אתכם לקבל במתנה את
המדריך לבניית בית פרטי - תוכנית עבודה למשפחות הבונות 

המאמר באדיבות

תגובות