אחריות הקבלן לליקויי בניה

על פי חוק מכר דירות 1990 קיימות שתי תקופות שבהן אחראי הקבלן לתיקון ליקויים 

 

א.  תקופת הבדק היא תקופת האחריות לטיב הבניה , הניתנת על ידי הקבלן על פי חוק מכר דירות. התקופה מתחילה מיום העמדת הדירה לרשות הקונה ומחייבת את הקבלן למשך שנה ועד ל 7 שנים בהתאם לפריטים ולעבודות הבנייה.
להלן תקופת הבדיקה של הפריטים השונים: צנרת, כולל מערכות הסקה ומרזבים  -  שנתיים חדירת רטיבות בקירות ובמקלט  -  שלוש שנים מכונות, מנועים ודוודים  -  שלוש שנים קילוף חיפויים בחדרי מדרגות  -  כשלוש שנים שקיעת מרצפות בקומת קרקע  -  שלוש שנים שקיעת מרצפות בחנויות, מדרכות ושבילים בשטח הבניין   שלוש שנים סדקים העוברים בקירות ובתקרות  -  חמש שנים קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים  -  שבע שנים כל אי התאמה אחרת שאינה אי התאמה יסודית  -  שנה אחת בתקופת הבדק, חובה על הקבלן לתקן כל ליקוי, אלא אם הוכיח שהליקוי נגרם באשמת הרוכש. 

ב.  תקופת אחריות, בת שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק ועליה יש להוסיף את זמן אחריות הבדק לזמן האחריות.

לדוגמא: במקרה של חדירת רטיבות שלגביה זמן הבדק הוא 3 שנים , יש להוסיף את שלוש שנות האחריות , כלומר 6 שנים הכוללות את שתי התקופות.

ההבדל בין תקופת הבדק לתקופת האחריות הוא:

בתקופת הבדק  ,  על הקבלן חלה חובת הוכחת חפותו לגבי פגמים וליקויי בניה. 

בתקופת האחריות  ,  על הקונה חלה חובת ההכחה לגבי הליקויים והפגמים שהם באשמתו של הקבלן.

בדרך כלל, נוהגים קבלנים לבצע שורה של תיקונים בתום שנה, אולם אין זה פוטר אותם מחובתם על פי החוק.

לא ניתן לבטל, לשנות ולקצר את תקופת הבדק והאחריות, אף לא בהסכמת או ויתור הרוכש בהסכם המכאחריות הקבלן לליקויי בניהר.

המאמר באדיבות

תגובות