מיוחד ל saf הנחיות לדרישות נגישות בתכנית הגשה

מאיר אטדג'י אדריכל מומחה בתחום נגישות ואחד ממנהלי הפורום בנושא נגישות באתר כותב במיוחד לאתר saf בנושא הנחיות לדרישות נגישות בתכנית הגשה להיתר בנייה עליה


הקדמה
:

תקנות נגישות נותנות תוקף לשינויים חשובים הנוגעים להליכי רישוי על הבנייה ולשינויים נוספים הקשורים לפיקוח, הסדרה, ואכיפה בנוגע לבניינים חדשים לפי חוק התקנות והבנייה. המאמר מתאר כיצד יש ליישם את תקנות דרישות הנגישות בהליך רישוי על הבנייה, ואופן קבלת פטור או הקלה לפי העניין ולפי דרישות תקנות התכנון והבנייה.


מורשה לנגישות - מה תפקידו והיכן מוצאים אותו?

חוק שוויון זכויות קובע כי מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (להלן - מתו"ס בראשי תיבות)  הוא מי שרשום בפנקס מורשי נגישות מתו"ס במשרד התמ"ת, והכשרתו הוא אדריכל, מהנדס, הנדסאי אדריכלות, הנדסאי נוף לפי העניין. מורשה לנגישות השירות הוא מי שרשום בפנקס המורשים לנגישות השירות המצוי גם במשרד התמ"ת, והכשרתו מרפאים בעיסוק, קלינאיות תקשורת, או תואר אקדמי קשור לפי הרשימה המפורטת בחוק. שתי הרשימות של מורשי הנגישות ניתן למצוא באתר האינטרנט הרשמי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתיקייה "נגישות".


על וועדת תכנון מקומית ברשות המקומית המאשרת מוטלת האחריות לוודא כי חוות הדעת שניתנו על ידי מורשה לנגישות מתו"ס לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות, נערכו ונחתמו כדין בידי מורשה נגישות כאמור ונמסרו לידי הוועדה בהליכי רישוי על הבנייה. מורשה נגישות מתו"ס יציין בחוות הדעת שלו את הפרטים של מורשה נגישות השירות שעימו התייעץ.  


הגשת בקשה לפטור / הקלה:

מגיש בקשה להיתר בנייה שמבקש לקבל פטור מהוראה מסוימת מבין ההוראות הקבועות בחוק התכנון והבנייה או בתקנות שבחלק ח' 1 יציין זאת במפורש בנספח נגישות בטבלה המיועדת לבקשות והקלות. ישנם שני סוגים של פטורים והקלות אותם ניתן לבקש בנוגע לחובות הנגישות:


א. פטורים והקלות שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, תוספת שנייה חלק ח'1 פרק א' סימן ט"ו: פטורים ודרישות מופחתות"; בתקנה זו הנ"ל מופיע פירוט של מקרים שבהם ניתן לקבל פטור מלא או חלקי מחובת עמידה בהוראות הנגישות. בקשה שעומדת באחד או יותר מהתנאים לפטור או לדרישות מופחתות כפי שפורט בתקנות תהא זכאית לפטור או להפחתה בדרישות, באותם הנושאים שבהם היא עומדת, ובכפוף לתקנות התכנון והבנייה.


ב. פטור שאינו נמנה על רשימת הפטורים המפורטת בחלק ח' 1, פטור מסוים מביצוע התאמת נגישות, סימן ה': סייגים לחובת הנגישות; (סעיפים 19 יג', 19 יד לחוק). המחוקק מאפשר למבקש בקשה להיתר לפנות אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולבקש פטור מנגישות לגבי בניין ציבורי חדש, בניין מגורים חדש אם נתקיימו בהתאמה אחד מאלה:


א. היא אינה ניתנת לביצוע מסיבותהנחיות לדרישות נגישות בתכנית הגשה להיתר בנייה עליה הנדסיות (להלן: אי- היתכנות הנדסית)
ב. היא מטילה נטל כבד מידי (להלן: נטל כלכלי כבד)
ג. היא פוגעת באופן מהותי באופיו המיוחד של המקום, בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות, או טבע;

במקרה שבו מבקש הייתר סבור שהוא זכאי לפטור מלא או חלקי מטעמים של אי התכנות הנדסית, יגיש את המסמכים על פי סדר הדברים בפרוצדורה הבאה:  


מבקש הבקשה להיתר בנייה יצרף בקשה להיתר בנייה נספח נגישות מנומקת של מורשה נגישות מתו"ס ושירות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ערכה ופירסמה נספח נגישות בפורמט WORD כתבנית מסמכים שאותם היא מבקשת לשלב בתכניות הגשה עליה חתום מורשה הנגישות. תכנית הגשה תכיל את חוות הדעת של מורשה הנגישות (נספח נגישות חלק א') ופרטים אודות כמויות ופרטים משלימים (נספח נגישות חלק ב') מורשה נגישות רשאי לערוך בנספח נגישות התאמה ועריכה בהתאם לנשוא הבקשה; 

נספח נגישות חלק א' סעיפים רלוונטיים למילוי הפרטים: 

1. יש להגיש נספח נגישות בכתב יד מודפס. לא יתקבל נספח נגישות ממולא בכתב יד.
2. בראש הדף לציין את הפרטים המלאים של נשוא הבקשה לרבות ציון מספר בקשה ותאריך מעודכן
3. סעיף מספר 2: לציין את הטענה לבקשה הקלה או פטור שניתן לדעת מורשה הנגישות
4. סעיף מספר 4: טור א': לציין את התאמת הנגישות/טור ב': הקלה או פטור שניתן לדעת מורשה הנגישות ולציין על הפנייה לחוק או תקנה רלוונטית בחוק, ולתת נימוק על סמך מה מבוססת הבקשה. טור ג': אם יש, לציין חלופה לדרישות בתקנות
5. סעיף מספר 5: חתימה וחותמת מקורית, ולציין תאריך מעודכן ביום הגשת התכנית.

נספח נגישות חלק ב' סעיפים רלוונטיים למילוי הפרטים:

6. טור א' מציין את רכיב הנגישות. טור ב' מציין את אפיון רכיב הנגישות. טור ג' מציין הערות של מורשה הנגישות.

7. אלמנטים שעומדים בדרישות התקנות - לציין בטור ג': תקין

8. סעיפים שאינם רלוונטיים לנשוא הבקשה - למחוק שורה.

9. אלמנטים שאינם עומדים בדרישות החוק והתקנות, לציין בטור ג' את הסייגים ולהפנות לבקשה לפטור. לצורך ביסוס הנימוקים נדרש לצרף חוות דעת של יועצים נוספים

נספחים / צרופות: 

10. פטור על סמך אי היתכנות הנדסית - לצרף אסמכתא של מהנדס השלד המעיד על אימות הנתונים
11. פטור על סמך אי היתכנות הנדסית - גודל פיר מעלית שאינה עומדת בדרישות - לצרף תשריט בגודל A4 המתאר מידות תא מעלית, ולצרף חוות דעת יועץ מעליות.
12. חוות הדעת של מורשה נגישות יחד עם הצרופות תוגש למהנדס וועדת תכנון מקומית.

וועדת תכנון מקומית / נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

13. מהנדס הרשות של וועדת התכנון המקומית תעיין בבקשה, ויעביר עותק מהבקשה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הנציב יגיש למהנדס הרשות המאשרת את עמדתו בנוגע לאותה הבקשה בתוך 45 ימים ממועדת המצאת הבקשה. עמדת הנציב תחייב את מהנדס הרשות המאשרת לפעול על פיה, ולדחות או לקבל את הבקשה לפטור חלקי או מלא בהתאם.
14. הנציב או מהנדס וועדת תכנון ברשות המקומית רשאים להורות על ביצוע התאמות נגישות חלופיות כתנאי לאישור הפטור. 

סיכום: 

התהליכים לקידום הנגישות מוטמעים בתהליכי רישוי על הבנייה כחלק ממילוי הוראות הנגישות כפי שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, אך כבר היום קיימת חוסר הבנה או אי בהירות של מתכננים ביישום הנחיות מוזכרים לעיל, ולכן מעמיסים ומייצרים עודף אנרגיה עבור כל העוסקים במלאכת תכנון. הקפדה ומילוי תנאים כמפורט בסמך הנחיות אלו, תקל על עבודת הבקרה ואכיפה של הגופים המאשרים כגון וועדת התכנון המקומית ועל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וגם תוביל למימוש זכותם של אנשים עם מוגבלות גישה למקומות ציבוריים ללא מכשולים.

המאמר באדיבות

תגובות