לא לשכוח! תשלום אגרת הרישוי עד סוף מרץ

רשם המהנדסים והאדריכלים מודיע על תשלום אגרות הרישוי לשנת 2012 עבור בעלי הרישיונות בהנדסה ואדריכלות. בימים אלו נשלחו אגרות הרישוי לשנת 2012 עבור בעלי הרישיונות בהנדסה ואדריכלות. נתוני המען ו/או ת.ד. ילקחו ממירשם האוכלוסין במשרד הפנים. לפיכך, יש לדאוג כי המען לשליחת הדואר מעודכן בהתאם, (לא ניתן לעדכן כתובת במשרד הרשם).


על כל בעל רישיון בענפי ההנדסה והאדריכלות לשלם את אגרת הרישוי עד ליום 31.3.2012. יש לוודא קבלת האגרה ותשלומה בזמן. מי שטרם קיבל אגרת רישוי כאמור, יפנה למשרד הרשם לשם קבלתה (באמצעות פקס שמספרו 02-6662944).


לא לשכוח! -תשלום אגרת הרישוי עד סוף מרץ.

את אגרת הרישוי יש לשלם באמצעות אתר התשלומים באינטרנט בכתובת:

www.moital.gov.il/engineers (תוך ציון מספר פנייה ומספר זהות) ו/או בבנק הדואר.


מומלץ לשלם אגרת רישוי באתר הרשם בכל חודש ינואר של שנה פלונית, גם ללא ספח האגרה, ע"י הקלדת מספר הפונה ומספר הזהות (ניתן לברר מספר פנייה ע"י הקשת מספר זהות בשאילתה המופיעה באתר), תשלום באמצעות אתר האינטרנט מעודכן באופן אוטומטי, יש לצרף את אישור התשלום לאגרת הרישוי, כשלאחרי ישלח כרטיס רישוי קשיח.


חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 סעיף 13, קובע כי, מהנדס רשוי או אדריכל רשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות האמורות בסעיף 12, ישלם את אגרת הרישוי במועד הנקוב בחוק, לא שילם האגרה כאמור לא יבצע אותן פעולות כל עוד לא שילם כפל האגרה. אשר על כן, החל מיום 1.4.12 יחול כפל אגרת רישוי (378 ₪). המדובר בהוראת חוק ולפיכך, לא ניתן לבטל הכפל ולהתחשב בנסיבות.

 

בכבוד רב,

בן עמי כופר

רשם המהנדסים והאדריכלים

תגובות