דחיית מועד הגשה - תחרות אדריכלים

מלגות קרן מרים ארמון ז"ל לסטודנטים לאדריכלות ולעיצוב פנים

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה ועבודות שנעשו על הפריפריה במדינת ישראל. גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת. העבודות ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור. העבודות תוגשנה עד לתאריך 02/10/17 לפי המפורט בתקנון המצורף. הכתובת להגשת העבודות: משרד ארמון אדריכלים רח' יהודה הנחתום 4 באר שבע טקס הענקת המלגות יתקיים במהלך חודש אוקטובר שנת 2017 מועד מדויק ומקום יפורסמו בנפרד.


תקנון 


כללי: 
א. מטרות הענקת המלגות:
עידוד מצוינות ואיכות מקצוע האדריכלות בבתי הספר המורשים לארכיטקטורה ועיצוב פנים בישראל ובעולם, תוך חיזוק הקשר והפרייה הדדית עם הקהילה המקצועית בישראל ובעולם, של פרויקטים אדריכליים שתוכננו בפריפריה, או אדריכלים אשר מקום מגוריהם בפריפריה של מדינת ישראל.

ב. טקס הענקת המלגות טרם נקבע מועד. 

ג. הודעה על האירוע תפורסם בנפרד. 

ד. הגדרת פריפריה לתקנון זה: כל יישוב הנמצא מחוץ לגבולות שבין גדרה לחדרה, בנוסף יהיו רשאים להגיש מועמדות תושבי יו"ש וירושלים רבתי.

ה. סכום המלגות:
סכום המלגות כולן יעמוד על 30,000 ₪ אשר יוענק בכל שנה לפרויקטים אדריכלים של סטודנטים לאדריכלות בישראל ובעולם העומדים בקריטריונים שלהלן:

ו. זכאות למלגה: 
1 .זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה כל סטודנט/ית או קבוצת סטודנטים הלומדים במוסדות ללימודי ארכיטקטורה בישראל ובעולם. 2 .הגשת מועמדות תכלול את הפרטים הבאים: פירוט הנימוקים לזכאות למלגה (עד שלושה עמודים), קורות החיים של המועמד/ת. 3 .ניתן להגיש מכתב המלצה (לא יותר משני מכתבים). 4 .תנאי לקבלת המלגה הינה נוכחות הזוכה באירוע הענקת המלגות

ז. אופן הגשת הפרויקט: 
1 .הגשת עד 2 גיליונות A3 בפורמט רוחבי מוצמד למצע קאפה 5 מ"מ. ההגשה תכלול: מידע חזותי (צילומים, תכניות, חתכים, פרטים) המאפשר למתבונן להבין את התכנון והעיצוב, כמו כן תיאור מילולי של התכנון, תפקודו ומטרתו וכן הסבר המפרט את התרומה העיצובית (ניתן לצרף בדף נפרד).2 .ציון פרטי הסטודנט/ית:בגב הפורמט ובגודל קריא, יש לציין שם הסטודנט/ית, כתובת, דוא"ל, טלפון, כמו כן יש לצרף CD ובו העתק פורמט ההגשה בפורמט JPG3 .חתימה על טופס הסכמה ואישור המצ"ב כנספח א'.

ח. העבודות , טופס הסכמה ואישור יש להעביר למשרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ " כתובתנו: רח' יהודה הנחתום 4 ,באר שבע 8424902 , עד לתאריך 26/10/17 (במקום 2/10/17 שפורסם בעבר)

ט. שאלות ניתן להעביר לדוא"ל [email protected] עד לתאריך 18/9/17

י. תהליך שיפוט המלגה:
1 .חבר השופטים:
הרכב חבר השופטים יכלול את בכירי האדריכלים בארץ וייקבע מחדש מדי שנה

יא. נוהל שיפוט:
1 .חבר ועדת שיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת
המלגה, ולא ישפוט מועמדות למלגה לעבודות סטודנטים שעבדו בהנחייתו באותה
שנה שכיהן כחבר הועדה.
2 .התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את
העניין בפני ועדת ההתחרויות, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.
3 .ועדת השיפוט תקבל את החלטותיה בהצבעת רוב.
4 .החלטת חבר השופטים הנה סופית ואין לערער עליה מכל נימוק שהוא.
5 .קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תביא לידיעת הציבור את שמות הזוכים ודבר קיום טקס
הענקת המלגות בעיתונות המקצועית הישראלית והבינלאומית, וכן תהיה רשאית
לפרסם בכל דרך שתבחר את הפרויקטים המשתתפים והזוכים.
6 .בהתאם לצורך, מנהלי הקרן יהיו רשאים לתקן או לשנות את תקנון המלגה.


תחרות אדריכלים - מלגות קרן מרים ארמון ז"ל

תגובות