AmiCAD Area - עמיקד שטח

AmiCAD סדרת תוכנות עזר לאדריכלים
  • יצרן:
    אדריכל עמיקם ודעי
מחיר: 1950 שקלים
03-6832045
תוכנה המאפשרת עריכת חישוב שטחים במבנים לפי תקנות חוק התכנון והבנייה
על כל תיקוניו, כולל תיקון 33, בתוכניות אדריכליות המשורטטות בתוכנת AutoCAD

התכנה מייצרת שכבות בהתאם לייעודים המופיעים בתקנות.
באמצעות מגוון של כלי שרטוט, ייחודיים לתוכנה, ניתן לתחם בנוחות את ייעודי המבנה השונים:
מסגרות חיצוניות - למגורים, מסחר ומשרדים - תעסוקה.
ייעודים עיקריים בנוסף לייעוד ראשי,
שטחים קיימים בהיתר על פי ייעודם.
שטחים שאינם נחשבים - לסוגיהם.
שטחי שירות לסוגיהם.

חישוב שטחים לכל מפלס, על פי הייעודים שנקבעו, מבוצע ונרשם אוטומטית, בפקודה אחת .
כל שטח מקבל סימון ומספור על פי הגדרתו, כנדרש בתקנות.
מתן מידות לכל קומה במבנה, באופן המקובל בתקנות, מבוצע באופן אוטומטי - בפקודה אחת.
פוליליינים רבי צלעות, התוחמים שטחים מוגדרים, ניתנים לחלוקת משנה אוטומטית, כנדרש בתקנות.
כל הייעודים ניתנים למילוי בצביעה אוטומטית על פי הגדרתם.

לאחר כל שינוי שיבוצע בתוכנית על ידי המשתמש, הנתונים אשר הופקו באופן אוטומטי, יתעדכנו אוטומטית בפקודה אחת.
התוכנה מאפשרת להפיק מקרא אוטומטי של כל השטחים על פי ייעודם..
התוכנה בגרסה החדשה מאפשרת לייצא את כל טבלאות החישוב לגיליון אקסל לשם המשך עיבוד.

ניתן לערוך את חישובי השטחים של כל מפלסי המבנה על גיליון שרטוט אחד, או במקרה של קבצים גדולים במיוחד, על מספר גיליונות.
בשני המקרים התוכנה מאפשרת הפקת גיליון ריכוז השטחים (טופס מס' 1).
ניתן לבחור בדף הראשון הארצי - או בזה הנהוג בעיריית תל אביב.

תוכנת AmiCAD Area מתעדכנת מעת לעת על פי עידכונים בחוק ובדרישות העיריות וגם בעקבות הצעות ובקשות המופנות מהמשתמשים הרבים.

התוכנה קלה מאד ללימוד, ידידותית וברורה לשימוש.
מכילה גם תפריט עזרה למענה לכל שאלה.

תוכנת AmiCAD Area היא הראשונה והוותיקה ביותר בתחומה, ופועלת במשרדי אדריכלים רבים בכל הארץ. ניתן להוריד גרסת התנסות לשם התרשמות – חינם.
פנה אלינו עכשיו לפרטים נוספים.


עוד ממתל פתרונות מחשוב מתקדמים