עריכת תב"ע ע"פ מבא"ת

עריכת תב"ע ע"פ מבא"ת
תכנית בניין עיר (תב"ע) - שרטוט תשריט ונספחים על פי נוהל מבא"ת - מתן יעוץ לנושא הגשת תכנית בניין עיר על כל שלביה - מתן יעוץ והסבר אודות מסמכי התב"ע מבנה אחיד לתכנית (מבא"ת) - שירותי הכנת תכנית בניין עיר (תב"ע) על כל המסמכים והנספחים - הדרכת משרדי אדריכלים בנוגע לאופן הכנת והגשת התב"ע