ג.ג. הנדסה

050-7647180
ניהול ופיקוח עבור אתרי בנייה כולל בנייה פרטית , עבודה מול קבלני בנייה , ערכת חומר תכנוני - אומדנים וכתבי הכמויות , בדיקה חשבונות קבלני בנייה , יעוץ הנדסי , בדיקה תקציבי בניה