SK מיפוי ומדידות

 

"SK מיפוי ומדידות" הינו משרד העוסק בתחום ההנדסה הגיאודטית, המספק מגוון רחב של שירותי מיפוי, מדידות ומידע גיאודטי במגוון שיטות בכל רחבי הארץ.

המשרד נשען על ניסיונו הרב של ח'ורי סאמי, מהנדס גיאודזיה ומודד מוסמך, בעל וותק וניסיון של למעלה מ-10 שנים המורגשים היטב במקצוענות ומצויינות העבודה המבוצעת הן בשטח והן במשרד ובמיוחד בתחומים הבאים:

·   מדידות קדסטרליות לצורכי רישום.

·   תשריטי איחוד וחלוקה.

·   תכניות הפקעות.

·   חלוקה אנליטית של תוכניות בנין עיר.

·   תכניות מקומיות ומפורטות (תב"ע) לפי מבא"ת.

·   מפות טופוגרפיות להיתר בניה ולתוכניות מפורטות.

·   מדידות קרקעיות לצורך תכנון הנדסי, תכנון אדריכלי…

·   מדידות לחישוב ארנונה.

·   מפות    AS_MADE

·   לווי בניה של פרויקטים הנדסיים: סימונים, בדיקות, וחישובי כמויות.

·   מערכות מידע גיאוגרפי (GIS).