תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק א' - כללי - שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ב' ? שונות

3. (א) תרשים דוגמאות לנתיב גישה, דרך גישה, דרך פנימית, כניסות למקלט, כניסות מוגנות וכניסות פנימיות מפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה.

(ב) מתכונת המקלט ומרכיביו, לרבות מרכיבי טיהור וטיפול,? מערכת איוורור וסינון, מתקני תברואה ומתקני חשמל וקשר, יהיו ככל האפשר בהתאם לדוגמאות המפורטות בחלקים א' ו-ב' לתוספת השניה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

(ג) מתכונת המרחב המוגן הקומתי והמרחב המוגן הדירתי, תהיה לפי הטבלאות והדוגמאות שבתוספת הרביעית.

(ד) מתכונת המרחב המוגן המוסדי במבנה ציבור, תהיה לפי? הטבלאות והדוגמאות שבתוספת החמישית.4. (א) המפרט יהווה חלק בלתי נפרד מתקנות אלה ויחול על כל סוגי המקלטים.

(ב) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לקבוע כי מפרטים נוספים, כפי שהם בתוקף מזמן לזמן (להלן ? המפרטים הנוספים), יהוו אף הם חלק בלתי נפרד מתקנות אלה ויחולו על כל סוגי המקלטים או חלקם.

(ג) בכל מקרה של סתירה בין המפרט או המפרטים הנוספים ובין הוראות תקנות אלה, עדיפות הוראות תקנות אלה.5. לא יותקנו במקלט פריטים המנויים להלן, אלא אם כן הם מסומנים בסימן השגחה, כמשמעותו בסעיף 12ב לחוק התקנים, תשי"ג?:1953
(1) דלת הדף, דלת גז, דלת מבודדת רעש;
(2) חלון הדף, חלון הדף ורסיסים;
(3) צינורות פלדה בקוטר "4 ויותר, לרבות כל הפריטים המחוברים אליהם;
(4) דלת הדף קומתית;
(5) דלת הדף דירתית;
(6) מכסה לפתח חילוץ קומתי;
(7) חלון הדף דירתי;
(8) דלת הדף מוסדית;
(9) חלון הדף מוסדי.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:08:03

תגובות

הוסף תגובה