חוק התכנון והבניה - פרק א' - פרשנות - סעיף 1 - הגדרות - סעיף 1א - פרסום בעיתון -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
1א. (א) "פרסום בעתון" לעניין חוק זה,
(1) פרסום בשני עתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עתון נפוץ כאמור בסעיף קטן (ב), ובמקום שבו מופיע עתון מקומי לפחות אחת לשבוע - פרסום נוסף בעתון המקומי;
(2) במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה, פרסום אחד בעתון המתפרסם בשפה הערבית, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.
(3) במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת יושב ראש הועדה המחוזית, קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו קורא אף אחד משלושת העתונים הנפוצים כמשמעותם בסעיף קטן (ב), פרסום אחד בעתון מתוך רשימה שיקבע שר הפנים לאותו מרחב תכנון מקומי, אחד בעתון נפוץ בעברית ואחד בעתון מקומי כאמור.
(ב) לעניין זה יפרסם שר הפנים ברשומות, מדי שנה, לאחר?? התייעצות עם האיגוד המייצג את רוב המפרסמים במדינה, רשימה של שלושת העתונים היומיים הנפוצים ביותר במדינה בשפה העברית; פרסום באחד מהם ייחשב כפרסום בעתון נפוץ.
(ג) הפרסום ייעשה במדור מיוחד בעתון, שיובלט במסגרת? מתאימה, וישא את הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובניה".

עדכון אחרון: 2007-05-07 19:50:54

תגובות

הוסף תגובה