חוק התכנון והבניה - פרק ב' - מוסדות תכנון - ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה


12ו. לכל מחוז תהיה ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (בחוק זה ? ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה), וזה הרכבה:
(1) עורך דין, בעל ותק של חמש שנים לפחות, המצוי בעניני תכנון ובניה, שימנו שר הפנים ושר המשפטים כאחד, והוא יהיה היושב ראש; לא ימונה עורך דין כאמור אם לדעת השרים קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כיושב ראש לבין עיסוקיו האחרים;
(2) נציג מתכנן המחוז, הבקיא בעניני תכנון ובניה;
(3) בעל תואר אקדמי בתחום הכלכלה או שמאי מקרקעין כמשמעותו בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, הבקיא בעניני תכנון ובניה, שימנה שר הפנים, ובלבד שאינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או רשות מקומית, שבאותו מחוז; לא ימונה אדם כאמור אם לדעת שר הפנים קיים ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר בוועדה לבין עיסוקיו האחרים.

12ז. ואלה התפקידים והסמכויות של ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה:
(1) לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת להיטל השבחה לפי פרק ח'1;
(2) לדון ולהחליט בערר על החלטה הנוגעת לתביעת פיצויים לפי פרק ט';
(3) לדון ולהחליט בערר לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ובדרישה לפיצויים לפי סעיפים 28(ב), (ג) ו-(ד), 45 ו-53 לחוק האמור.

12ח. הוראות סעיפים 12ב(ב), (ג) ו-(ד)(1), 12ד ו-12ה(א) יחולו על ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בשינויים המחויבים.

עדכון אחרון: 2007-05-07 20:43:04

תגובות

הוסף תגובה