תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (2)  
שר האוצר פרסם תקנות חדשות העוסקות ברישום בקרים - תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), התשע"ו-2016.
לפי תקנות אלו, בנוסף לתנאים הקבועים בסעיף 158כ(א)(1) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, כשיר להירשם כבקר בפנקס הבקרים מי שהוא לפחות אחד מאלה:
(1) בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת משרד הפנים ומכון RICS שניתנה ערב תקנות אלה;
(2) בעל תעודת סיום קורס בקרים בישראל מאת מינהל התכנון ומכון RICS;
(3) בוגר לימודי תואר או תעודה בישראל מאת מכון RICS ומוסד להשכלה גבוהה המוכר לפי חוק המהנדסים או מאת מכון RICS ומכללה טכנולוגית מוכרת לפי חוק ההנדסאים;
(4) בעל תעודת MRICS תקפה מאת מכון RICS.

מילוי אחד מן התנאים הללו מצטרף לתנאי הכשירות הבסיסיים שעל הבקר לעמוד בהם – אדריכל, מהנדס או הנדסאי רשום, כמפורט בסעיף 158כ לחוק כאמור.

מכון ה - Royal Institution of Chartered Surveyors) RICS) - הינו מכון בריטי שמסמיך, מלווה ומאגד את הבקרים בבריטניה, והוא נחשב לגוף המוביל בעולם בתחום הכשרת בקרים.
תחילת התקנות ביום ז' אדר א' התשע"ו 16בפברואר 2016 ותוקפן לחמש שנים מיום תחילתן או עד להוספת מדור בקרה לפנקס המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים או למרשם המתנהל לפי חוק ההנדסאים.
עם הוספת מדורים אלו, יועבר אליהם רישום הבקרים, לרבות מי שכבר היו רשומים כבקרים בפנקס הבקרים עד מועד זה.

חוק התכנון והבנייה , התשכ"ה - 1965
תקנות התכנון והבנייה (רישום בקרים) (הוראת שעה), התשע"ו-2016

עדכון אחרון: 2017-03-27 12:25:05

תגובות

הוסף תגובה  

 בדיקה

  saf admin - 7.08.18 (10:54)    דוא"ל לכותב   

בדיקה

 בדיקה1

  אורח - 27.03.17 (11:52)    דוא"ל לכותב   

בדיקה1