תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר),
תשכ"ז?1967(39)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה?1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:


1. אלה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים היתר לפי פרק ה' לחוק כדי להבטיח ביצוע כל תכנית:


(1) שימוש חורג;


(2) כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, למעט ?

(א) עבודות המבוצעות בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו?1955, בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות תשי"ח?1957, בחוק המים, תשי"ט?1959, או בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב?1962;

(ב) עבודה הנעשית בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הכוללת הוראות בדבר ביצוע עבודות החפירה, המילוי או היישור, לפי הענין;

(ג) עבודה המבוצעת על ידי רשות ציבורית או בעלי זכיון למתן שירותים ציבוריים לצורך שירותי חשמל, רדיו, טלגרף או טלפון, שניתנה עליה הודעה לועדה המקומית, לפחות 5 יום לפני התחלת ביצוע העבודה;

(ד) עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי;

(ה) הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי;

(ו) עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים;

(ז) עבודת חציבה או כרייה בהתאם לרשיון לפי פקודת המכרות;

(ח) עבודות המבוצעות על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית; אישר שר הבטחון או מי שהסמיך לכך בתעודה שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית ועל ידי מי שהוסמך לכך על פי הוראות הצבא, תהא התעודה ראיה לכך שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית;

(ט) קידוח המבוצע בהתאם לאמור בחוק הנפט, תשי"ב? 1952, שהתשריט המראה את מקום הקידוח ואת הדרכים המובילות אליו אושר על ידי הועדה המחוזית;

(י) חפירות ארכיאולוגיות שנתקיימה בהן אחת מאלה:
(1) ניתן עליהן רשיון לפי סעיף 6 לפקודת העתיקות וניתנה עליהן לועדה המקומית, שבמרחבה מבוצעות החפירות, הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני הוצאת הרשיון כאמור;
(2) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות וניתנה עליהן לועדה המקומית הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן;
(3) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות או מטעמו בנכס שמבצעים בו אותה שעה עבודות אחרות על פי היתר לפי סעיף 145 לחוק או עבודות כאמור הפטורות מהיתר על פי תקנות אלה.

(י"א) חפירה, חציבה ומילוי לשם קבורה כשניתן עליהם רשיון לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940, ובמידה שפעולות אלה לשם קבורה טעונות היתר על פי כל חיקוק אחר ? כאשר ניתן כאמור.


(3) סגירת מרפסת.


(4) הריסתו של בנין, כולו או מקצתו, למעט הריסה המבוצעת על פי צו של בית משפט או של רשות המוסמכת לכך בדין.
2. האמור בתקנה 1(2) אינו בא לשחרר פעולות חציבה או כרייה שיש עליהן רשיון לפי פקודת המכרות מקבלת היתר אם עבודת החציבה או הכרייה אינה מותרת במקום ביצועה על פי כל תכנית.
3. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז?1967".

עדכון אחרון: 2007-05-20 07:40:51

תגובות

הוסף תגובה