תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו) -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

תקנות התכנון והבניה

(הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), תשכ"ו?1966

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 153(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה?1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:1. בתקנות אלה ?

"ערר" ? ערר על סירוב הועדה המקומית לתת היתר לפי פרק ה' לחוק או על דחיית התנגדות להתיר שימוש חורג, לתת הקלה או לאשר, בתשריט חלוקת קרקע, סטיה מתכנית;

"ועדה מחוזית" ? ועדה מחוזית לתכנון ולבניה או ועדת משנה לה אצלה הועדה המחוזית, מכוח סעיף 11 לחוק, את סמכויותיה לענין תקנות אלה או רשות רישוי מחוזית, לפי הענין;

"ועדה מקומית" ? ועדה מקומית לתכנון ולבניה או רשות רישוי מקומית, לפי הענין.2. ערר יוגש כשהוא חתום על ידי העורר, בחמישה עותקים, לועדה המחוזית המוסמכת לדון בו.3. הערר יכלול ?

(1) שם העורר;

(2) מען בישראל למסירת מסמכים;

(3) פרטים של הבקשה להיתר או של ההתנגדות ונוסח ההחלטה, נשוא הערר;

(4) פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא בפני הועדה ? המחוזית בעת הדיון בערר;

(5) נימוקי הערר.4. הועדה המקומית שסירבה לתת את ההיתר או שדחתה את ההתנגדות תהיה המשיבה בערר.5.
(א) עותק מהערר יועבר על ידי מזכיר הועדה המחוזית למשיבה תוך עשרה ימים מיום קבלתו.

(ב) יושב ראש הועדה המקומית ימציא לועדה המחוזית ולעורר, תוך שלושים יום מיום קבלת עותק הערר, את התשובה לערר.

(ג) יושב ראש הועדה המקומית יצרף לתשובה הנשלחת לועדה המחוזית את כל החומר הדרוש לדיון בערר, לרבות תשריטים, הבקשה להיתר או ההתנגדות, הפרוטוקול של הדיון בועדה המקומית וכן פרטי הראיות שהמשיבה מבקשת להביא בפני הועדה המחוזית בעת הדיון בערר.

(ד) הועדה המחוזית רשאית לדון בערר אף אם לא הוגשה תשובת המשיבה תוך המועד שנקבע בתקנת משנה (ב).6. לדיון בערר יוזמנו העורר והמשיבה והדיון יתקיים בפניהם, אולם אם הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית הועדה המחוזית לדון בערר שלא בפניו.7. הועדה המחוזית רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים ולדון בהם במשותף אם כרוכות בהן אותן הבעיות התכנוניות או העובדתיות או בעיות תכנוניות או עובדתיות דומות.8. יושב ראש הועדה המחוזית יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובת המשיבה.9. בערר יטען תחילה העורר, אחריו המשיבה, ולעורר תהא זכות תשובה סופית.10. העורר והמשיבה יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות הועדה המחוזית.11.
(א) הועדה המחוזית רשאית לדרוש מאת העורר או המשיבה להמציא לה תוך מועד שתקבע מסמכים או ידיעות הדרושים לדעתה לבירור הערר.

(ב) הועדה המחוזית רשאית לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו לה בתצהיר.12.
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון בפני הועדה המחוזית ינוהל על ידי יושב ראש הועדה או על ידי מי שמינה לכך וייחתם על ידי יושב ראש הועדה המחוזית.

(ב) הערר, תשובת המשיבה, ומסמכים אחרים שנתקבלו על ידי הועדה המחוזית והנוגעים לאותו דיון יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.13. הועדה המחוזית תסיים את הדיון בערר תוך ששים יום מיום קבלת תשובת המשיבה או מהיום האחרון להגשת התשובה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.14. החלטת הועדה המחוזית תינתן תוך 15 יום מסיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם על ידי יושב ראש הועדה; העתק מההחלטה יישלח בדואר רשום על ידי הועדה המחוזית לעורר ולמשיבה.15. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), תשכ"ו?1966".

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:52:07

תגובות

הוסף תגובה