תחרות אד' למלגה מהקרן ע"ש מרים ומשה ארמון - עדכון

עדכון בנוגע לתחרות אדריכלים לקבלת מלגה ע"י הקרן ע"ש מרים ומשה ארמון ז"ל.

מצ"ב תקנון מעודכן לתחרות הנ"ל השינויים/ עדכונים הם כמפורט:

1.    אין צורך בתשלום על השתתפות בתחרות (במידה והתשלום נשלח עם העבודה התשלום יוחזר )

2.    מצ"ב טופס הסכמה (נספח א' המצורף לתקנון)  להשתתף בתחרות מעודכן

3.    עודכן התקנון  צוות השופטים בתחרות אד\' למלגה מהקרן ע\"ש מרים ומשה ארמון - עדכון

תחרות (סעיף ח')


קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה ועבודות שנעשו על הפריפריה במדינת ישראל.

גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל  אחת. 

העבודות  ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור .

העבודות  תוגשנה עד לתאריך המפורט בתקנון.


 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / תגובות