הכנת תוכנית בטיחות אש

הכנת תוכנית בטיחות אש
09-9699220
תוכנית בטיחות אש נבנית ע"י ממונה בטיחות אש. במהלך העשורים האחרונים, יחד עם הממצאים המטרידים בנוגע לכמות הדליקות מדי שנה, הוכרה הבעייתיות שקיימת במבנים רבים, ועל אחת כמה וכמה במשרדים ובבתי עסק בהם יש ריכוז אוכלוסייה רב במבנה אחד או בבתי עסק בעלי סיכוני אש גבוהים או חומרים מסוכנים העלולים לגרום לדליקות. על כן, בשנת 2008 עודכנו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 (תיקון מספר 3). התקנה קבעה את הצורך בתוכנית בטיחות אש, בקיום נספח אמצעים, על מנת למזער את מספר הדליקות ולדאוג להיערכות מוקדמת לאירועי שריפה. ממונה בטיחות אש מוסמך מטעם חברת "אפקט הבטיחות" יבנה עבורכם תוכנית בטיחות אש מלאה.