בטיחות

בטיחות
08-8530225
שירותי החברה לגיבוש, יעוץ ופיקוח בנושאי בטיחות אש וביטחון ציבור כוללים:
• הכנת פרוגרמה למערכות בטיחות אש במבנים.
• סיווג והגדרת סיכוני אש פוטנציאלים, בהתחשב באופי המבנה: תכולתו, ייעודו, אופי בנייתו וחומרי בנייה וגמר הנדרשים בו.
• ייעוץ למערכות בטיחות אש, תוך ניתוח ובחינת הפתרונות האפשריים המתאימים ביותר לאופי המבנה, ייעודו, הפעלתו והגשתם לאישור הרשויות המוסמכות.
• הכנת תיקי שטח לרשות הכבאות ומשטרת ישראל.
• רישוי עסקים ע"פ דרישות רשות הכבאות ומפרט המשטרה.
• ביצוע פיקוח עליון ומתן פתרונות באתר.


עוד מכדאי בטיחות