MOMENTEKEN

0
מתן שרות יעוץ בתחום הבטיחות ואיכות בהקמה ושדרות יכולות של מפעלים ומוסדות.
הכנת תוכניות בטיחות לקבלת אישורי איכלוס
הכנת תיקי שטח ותיקי מפעל עבור הרשויות