אדמה-תכנון ערים וניהול פרויקטי

שירותי החברה לביצוע תכנון ערים בצפון ע"י מתכנן ערים בצפון מקצועי ומנוסה וכוללים את ניהול תהליך התכנון השלם, הם מגוונים ומותאמים לדרישות המזמין: • סקרים, תוכניות אסטרטגיות ותוכניות אב – בחינת תכונות המקום, ניתוח חוזקים, חולשות, הזדמנויות ואיומים, המלצה על חזון, מטרות וכיווני פיתוח המבטאים את מכלול תכונות המקום ותפיסותיו של היזם. • תוכנית עבודה - ניתוח הפרויקט והגדרתו, חלוקה לשלבים ותתי פרויקטים, לוחות זמנים והגדרת   משימות (גאנט), הגדרת צוות תכנון מתאים, בניית תקציב ושלבי ביצוע. • תוכניות אסטרטגיות, תוכניות אב, תוכניות מתאר מחוזיות, מקומיות ותוכניות מפורטות (תב"ע) – תכנון, ניהול תכנון והכוונת צוות התכנון כך שיעמוד בהגדרות המשימה, במיצוי תכונות המקום, בלוחות הזמנים ובתקציב המוגדר. • קידום סטטוטורי בוועדות וגופים סטטוטוריים אחרים ומציאת נתיבים יעילים ומהירים לקידום הפרויקט. • עריכת מכרזים, איתור קבלנים וכתיבת חוזי ביצוע.