תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שלישית -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

תוספת שלישית - חישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן היתרסימן א': פרשנות

1.001 (א) בתוספת זו ?

"בנין עזר" ? בנין שנבנה ליד הבנין העיקרי, בחצרו, בחלק ממנו, או על גגו ומשרת את הבנין העיקרי;

"גדר ביטחון" ? גדר המשמשת לצרכים ביטחוניים;

"דירה" ? כמשמעותה בחלק ב' לתוספת השניה;

"חממה" ? מבנה יציב בעל שלד מעץ או ממתכת המכוסה יריעות פלסטיות והמיועד לשמש בית צמיחה לגידולים חקלאיים;

"יציע" ? חלל המשתרע בחלקה העליון של קומה, בין תקרתה לבין רצפת יציעה, מוקף קירות בחלקו והיקף רצפתו קטן מהיקף רצפת הקומה;

"מ"א" ? מטר אורך;

"מ"ר" ? מטר מרובע;

"מ"ק" ? מטר מעוקב;

"עליית גג" ? חדר או חלל הנמצא מתחת לגג ובקרבתו, שתנועת אדם אפשרית על רצפתו, ויכול שגגו יהיה משופע;

"קומה" ? חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, וגובהו אינו קטן מ-2.50 מטרים;

"ש"ח" ? שקלים חדשים;

"שטחים למטרות עיקריות" ו"שטחי שירות" ? כמשמעותם בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 (להלן ? תקנות אחוזי בניה);

"תקנות עבודה מצומצמת" ? תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003.(ב) מונח שלא הוגדר בפרט משנה (א), יהא כמשמעותו בתקנות אחוזי בניה, בין שהוגדר בהן במפורש ובין שלא הוגדר כך, ותוספת זו תתפרש, דרך כלל, יחד עם תקנות אחוזי בניה.

(ג) מונח שלא ניתן להגדירו או לפרשו לפי פרטי משנה (א) או (ב), יהא כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות אלה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:30:39

תגובות

הוסף תגובה