תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שלישית - אגרות להיתרי בניה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ד': שיעורי אגרות להיתרי בניה

טור א'
סוג העבודה או טור ב' טור ג'
השימוש פירוט סוג העבודה או השימוש
---------------------------------- אגרה

1. בניה או שימוש חורג, למעט כמפורט בפרט 2 ואילך
בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מצללות, שטחי שירות, מרפסות, גזוזטראות, קירוי משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני נופש וספורט לרבות בריכות שחיה, בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני אירועים, מחסנים ובתי אריזה (אף אם הם למטרות חקלאיות), ושינוי שימוש
---------------------------------- 27 ש"ח לכל מ"ר2. בניית מבנים חקלאיים למטרות חקלאיות או שימוש חורג במבנה לא-חקלאי למטרות חקלאיות
מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, למעט מחסנים ובתי אריזה
---------------------------------- 1 ש"ח לכל מ"ר


3. עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין
סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן חפירה לצורך הקמתם
---------------------------------- 1 ש"ח לכל מ"ר


4. בניית מיתקנים הנדסיים או מבנים לתעשיה כבדה, או שימוש חורג במבנים או מיתקנים אחרים למטרות כאמור
(א) מיתקנים משאבות, מגדלי מים וסילוסים, הנדסיים בריכות, בורות, מיתקנים ובריכות
ומיתקני לטיפול בביוב ובמים, מכלי דלק
חקלאות וגז לרבות תחנות שאיבה לטיפול
בשפכים, מיתקני תקשורת פתוחים,
לרבות מיתקנים תת-קרקעיים
---------------------------------- 3 ש"ח לכל מ"ק


(ב) מאגרי מים וביוב לפי נפח המאגר
מאגרי מים וביוב בנפח של עד 3 מיליון מ"ק - 10 אגורות לכל מ"ק
על כל מ"ק נוסף מעל 3 מיליון מ"ק - פטור

(ג) נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות
שטחי נמל וכל מבנה תעשיה כבדה מקונסטרוקציות
---------------------------------- 1 ש"ח לכל מ"ק


5. עבודות כריה וחציבה
עבודות חציבה, כריה, חפירה או מילוי וכיוצא באלה, שלא למטרת הקמת בנין
------------------------ --1 ש"ח לכל מ"ק


6. התקנת כבלים התקנה של ?
צנרת ותעלות (1) צנרת לאספקת מים, ביוב ותיעול וניקוז;
שאינם חלק (2) צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה;
מהבנין ואינם (3) צנרת עילית;
משרתים אותו (4) כבלים בכל קוטר שהוא;
באופן ישיר לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות
------------------------ -- 1 ש"ח לכל מ"א


7. הקמת גדר
הקמת גדר ? למעט גדר חקלאית או גדר ביטחון - 1 ש"ח לכל מ"א
הקמת גדר ביטחון או גדר חקלאית - פטור

8. עבודה מצומצמת ועבודות אחרות
לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה - 250 ש"ח
לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי תקנות עבודה מצומצמת - 50 ש"ח


9. מבנים הפטורים מאגרה
בתי תפילה - פטור

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:45:31

תגובות

הוסף תגובה