לקסיקון - רפרצלציה

חלוקה מחדש של מגרשים.

ראה פרצלציה.

תגובות