עדכון - תחרות אדריכלים הקרן ע"ש מרים ומשה ארמון

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים שעבודותיהם נעשו על הפריפריה במדינת ישראל.
גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת כפי שחולקו בחמש השנים האחרונות מאז הוקמה הקרן.

העבודות ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור.

לאור אירועי התקופה מועד הגשת העבודות לתחרות נדחה העבודות תוגשנה עד לתאריך 14/01/2021 (במקום 20.10.2020) עד השעה 14:00, לפי המפורט בתקנון המצורף
.

הכתובת להגשת העבודות: משרד ארמון אדריכלים רח' יהודה הנחתום 4 באר שבע.
לאור תקנות הבריאות המשתנות חדשות לבקרים מועד ואופן קיום הטכס יקבע בהתאם לנסיבות.

תקנון

כללי:
א. מטרות הענקת המלגות:
עידוד מצוינות ואיכות מקצוע האדריכלות בבתי הספר המורשים לארכיטקטורה ועיצוב פנים בישראל ובעולם וחיזוק הקשר עם הפריפריה. 

ב. הגדרת פריפריה לתקנון זה:
כל יישוב הנמצא מחוץ לגבולות שבין גדרה לחדרה, להוציא ירושלים ואיו"ש.

ג. סכום המלגות:
סכום המלגות כולן יעמוד על 30,000 ₪ אשר יוענק בכל שנה לפרויקטים אדריכלים של סטודנטים לאדריכלות והנדסאי אדריכלות בישראל ובעולם העומדים בקריטריונים שלהלן:

ד. זכאות למלגה:
1. זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה הינו כל סטודנט/ית רשום או קבוצת סטודנטים רשומים הלומדים במוסדות ללימודי ארכיטקטורה בישראל ובעולם אשר תכננו פרויקט בפריפריה כמוגדר בסעיף ב' דלעיל.

2. הגשת מועמדות תכלול את הפרטים הבאים: מסמך אישור מטעם הפקולטה המאשר על היותך סטודנט רשום וקורות החיים של המועמד/ת.

3. תנאי לקבלת המלגה הינה נוכחות הזוכה באירוע הענקת המלגות. 

ה. אופן הגשת הפרויקט:
1. הגשה של עד 2 גיליונות A3 בפורמט רוחבי מוצמד למצע קאפה 5 מ"מ.
ההגשה תכלול:
מידע חזותי (צילומים, תכניות, חתכים, פרטים) המאפשר למתבונן להבין את התכנון והעיצוב, כמו כן תיאור מילולי של התכנון, תפקודו ומטרתו וכן הסבר המפרט את התרומה העיצובית (ניתן לצרף בדף נפרד).

2. ציון פרטי הסטודנט/ית:
בגב הפורמט ובגודל קריא, יש לציין שם הסטודנט/ית, כתובת, דוא"ל, טלפון, כמו כן יש לצרף החסן נייד (disk on key)  ובו העתק פורמט ההגשה בפורמט JPG ו PDF ובאיכות מעל 5 מגה.

ו. ההגשה הסופית תכלול את הפרטים הבאים:
1. גיליונות ההגשה והחסן נייד (disk on key) המכיל את הגליונות.

2.טופס הסכמה ואישור חתום ( מצ"ב כנספח א').

3. אישור לימודים מהפקולטה בו אתה לומד על היותך סטודנט רשום.

4. קורות חיים הכוללים פרטי התקשרות.

ז. את העבודות יש להעביר למשרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ".
כתובתנו:  רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902  עד למועד אשר נקבע בהודעה הרשמית.

ח. שאלות ניתן להעביר לדוא"ל [email protected]

ט. שונות:
עדכונים, שינויים וכל נושא התחרות יפורסמו בנפרד באתר kerenarmon.org.il

י. חבר השופטים:
הרכב חבר השופטים יכלול אדריכלים, אישי ציבור ורוח, מובילי דעה ואחרים.

יא. נוהל שיפוט:
1. חבר ועדת שיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת המלגה, ולא ישפוט מועמדות למלגה לעבודות סטודנטים שעבדו בהנחייתו באותה שנה שכיהן כחבר הועדה.

2. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את העניין בפני ועדת ההתחרויות, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.

3. ועדת השיפוט תקבל את החלטותיה בהצבעת רוב.

4. החלטת חבר השופטים הנה סופית ואין לערער עליה מכל נימוק שהוא.

5. קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תביא לידיעת הציבור את שמות הזוכים ודבר קיום טקס הענקת המלגות בעיתונות המקצועית הישראלית והבינלאומית, וכן תהיה רשאית לפרסם בכל דרך שתבחר את הפרויקטים המשתתפים והזוכים.

6. בהתאם לצורך, מנהלי הקרן יהיו רשאים לתקן או לשנות את תקנון המלגה.

קול קורא לתחרות אדריכלים הקרן ע"ש מרים ומשה ארמון

תגובות