בחינה לרישוי אדריכלים - 23 פברואר

הודעה על קביעת מועד בחינה לרישוי אדריכלים

בהתאם לאמור בתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007, רשם המהנדסים והאדריכלים מודיע בזאת על קיומה של בחינה לרישוי אדריכלים ביום ה', 23.2.2012, ל' בשבט תשע"ב, בשעה 10:00. הבחינה תתקיים במלון דייויד אינטרקונטיננטל, רחוב קאופמן 12, תל-אביב, קומה ראשונה, אולמות D: E: G (אולמות הכנסים).


לצורך מימוש הזכאות לגשת לבחינה יש להגיש בקשה לרישוי באדריכלות באמצעות אתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכתובת www.moital.gov.il/engineers בקשה לרישוי (להלן - האתר) לא יאוחר מיום 23.1.2012.יודגש כי לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה.


מי שפנו כאמור והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה יישלח אליהם זימון לבחינה ושובר תשלום על סך 862 ₪, אשר אותו יש לשלם בבנק הדואר או באתר לא יאוחר מיום 9.2.2012. לאחר ביצוע התשלום יש לשלוח את הקבלה לפקס שמספרו: 02-6662944, ולוודא שהשובר התקבל במשרדי הרשם.ביום הבחינה יש להגיע עם שובר התשלום, המעיד על ביצוע התשלום.המבקשים לקבל הקלות בבחינה יפנו לרשם לאישור.  בקשות להקלות יתקבלו עד היום האחרון לרישום (23.1.2012).

 

התנאים לזכאות לגשת לבחינה מפורסמים בהנחיות הרשם, באתר האינטרנט של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

מועדי הבחינה הם

10.00-13.00 - בחינה עיונית

13.00-14.30 - הפסקה

14.30-18.30 - בחינה מעשית (גרפית) 

 

בחלק העיוני של המבחן ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי פתוח ולא אלקטרוני (לא ניתן להשתמש במחשב נייד).בחלק המעשי של המבחן ניתן יהיה להשתמש במחשב נייד (אין התחייבות לאספקת חשמל), אך הגשת המבחן תהיה ידנית בלבד. פרטים נוספים על מתכונת הבחינה ניתן למצוא באתר האינטרנט בכתובת: www.moital.gov.il/engineers ובטלפון 02-6662540.


השגות על תוצאות הבחינה ניתן להגיש בתוך 10 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה באתר המשרד. ההשגה תישלח לרשם, והוא ייתן את החלטתו בתוך 45 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה.

 

סניף הצעירים של עמותת האדריכלים מארגן רבחינה לרישוי אדריכלים - 23 פברוארכישה מרוכזת בהנחה גדולה. ראו כאן.

תגובות