תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק ב - מבנה - שכבות מגן -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ב' ? שכבות מגן


76. (א) שכב"ל מהווה שכבה חוצצת ומגינה בין מעטפת המקלט לבין שכפ"ץ.
(ב) שכב"ל תהיה מאחד החמרים כדלקמן:
(1) טוף ? בעובי שלא יפחת מ-75 ס"מ;
(2) כורכר ? בעובי שלא יפחת מ-90 ס"מ;
(3) חומר ואדי נקי ומנופה, המאושר בידי רשות מוסמכת, בעובי שלא יפחת מ-1 מטר;
(4) חומר אחר אשר יקבל את אישור הרשות המוסמכת לשימוש בו כשכב"ל, בעובי שהיא תקבע.
(ג) שכב"ל תותקן על פי פרק 58 למפרטים.77. (א) (1) שכפ"ץ מהווה שכבה חיצונית, המונחת מעל או בצידי השכב"ל או מעל לאדמה המקיפה את המקלט;
(2) שכפ"ץ תתוכנן בהתאם לדרישות תקנה 80;
(3) שכפ"ץ תותקן מאבנים, כמפורט בפרק 62 למפרט.
(ב) רשות מוסמכת רשאית לאשר שימוש בחמרים אחרים לשכפ"ץ לפי הנחיות שתקבע.78. (א) במקלט ק1 תת-קרקעי תותקן שכב"ל בעובי הנדרש בהתאם לחומר הנבחר כמפורט להלן:
(1) מעל תקרת המפלס התת-קרקעי;
(2) סביב קירות מעטפת המקלט, ממפלס תחתית רצפת עיקר המקלט ועד לפני השכב"ל שמעל תקרת המקלט.
(ב) במקלט ק1 דו-מפלסי תותקן שכב"ל בעובי הנדרש בהתאם לחומר הנבחר כמפורט להלן:
(1) מעל תקרת המפלס התת-קרקעי וסביב קירותיו;
(2) סביב קירות המפלס התת-קרקעי, ממפלס תחתית רצפת עיקר המקלט ועד לפני השכב"ל שמעל תקרת המפלס התת-קרקעי;
(3) בין רצפת הקומה העל-קרקעית ותקרת המפלס התת-קרקעי של המקלט;
(4) אין חובה להתקין שכב"ל מעל התקרה וסביב הקירות של המפלס העל-קרקעי.
(ג) (1) תקרת המקלט וקירותיו ייעטפו על ידי שכבות המורכבות מחמרי איטום לפי מפרטי איטום שאישרה רשות מוסמכת, בטרם תונח השכב"ל מעל תקרת המקלט או סביב קירותיו;
(2) בין שכב"ל לבין קירות המקלט ותקרתו תפריד שכבה רצופה של לוחות העשויים מפוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 5 ס"מ או חומר אחר בעל תכונות דומות, המודבקים או מונחים על שכבות האיטום להגנה על שלמותן.79. (א) במקלט ק2 תת-קרקעי תותקן שכב"ל בעובי הנדרש בהתאם לחומר הנבחר כמפורט להלן:
(1) מעל תקרת המפלס התת קרקעי של המקלט;
(2) על פני השכב"ל, לכל שטחה, יוצק משטח בטון מזוין בעובי שלא יפחת מ-20 ס"מ, שיכלול שתי רשתות זיון בעלות מוטות בקוטר מזערי של 8 מ"מ, או בשתי רשתות עיגון בקוטר שלא יפחת מ-6.5 מ"מ; המרווחים בין צירי מוטות הזיון לא יעלו על 15 ס"מ, בכל כיוון;
(3) שכב"ל ומשטח הבטון המזויין שמעליה יבלטו ב-1 מטר מעבר לקירות החיצוניים של המקלט, מכל הצדדים.
(ב) במקלט ק2 דו-מפלסי תותקן שכב"ל בעובי הנדרש בהתאם לחומר הנבחר כמפורט להלן:
(1) מעל תקרת המפלס התת-קרקעי של המקלט, לרבות האזור שמעליו קיים מפלס על-קרקעי;
(2) על פני שכב"ל לכל שטחה יוצק משטח בטון מזויין כמפורט בתקנת משנה (א)(2).
(ג) (1) תקרת המקלט וקירותיו ייעטפו על ידי שכבות המורכבות מחומרי איטום לפי מפרטי איטום שאישרה רשות מוסמכת, בטרם תונח השכב"ל מעל תקרת המקלט או סביב קירותיו;
(2) בין השכב"ל לבין קירות המקלט ותקרתו תפריד שכבה רצופה של לוחות העשויים פוליסטירן מוקצף קשיח בעובי 5 ס"מ או מחומר אחר בעלות תכונות דומות, המודבקים או מונחים על שכבות האיטום להגנה של שלמותן.
(ד) על פני משטח הבטון הנמצא מעל השכב"ל ניתן לפזר שכבת אדמה חקלאית בעובי לפי הצורך, ובלבד שתובטח אי חדירת מים לתוך השכב"ל ויובטח ניקוז השטח.80. (א) שכפ"ץ באזור התקרה תתוכנן לפי הדרישות כדלקמן:
(1) עובי השכבה יהיה 1.50 מטרים כאשר פני השכבה אופקיים או נטויים בזווית קטנה מ-015 ביחס לאופק או בזוית שווה או גדולה מ-060 ביחס לאופק;
(2) עובי השכפ"ץ, יהיה 1.80 מטרים כאשר פניה נטויים בזוית שווה או גדולה מ-015 ביחס לאופק עד ל-060 ביחס לאופק;
(3) במקלט פנימי הנמצא מתחת לבניה קשיחה המונעת פגיעה ישירה בשכפ"ץ, ניתן להפחית מעובי השכפ"ץ כמפורט להלן:
(א) בכל מקרה שרצפת המבנה יצוקה על גבי שכפ"ץ המקלט ניתן להפחית מעובי השכפ"ץ, באזור הרצפה בלבד, 1.5 פעמים עובי רצפת המבנה;
(ב) בכל מקרה שבו אזור הרצפה האמורה מוקף קירות חוץ מבניה קשיחה, ניתן להפחית מעובי השכפ"ץ באזור הרצפה כעובי הקיר המקשיח האמור;
(ג) ההפחתה הכוללת בעובי השכפ"ץ לא תעלה בכל מקרה על 50 ס"מ (עובי השכפ"ץ המזערי יהיה 1 מטר).
(4) שכפ"ץ במקלט קדמי מתחת לבניה רכה תיבנה ללא כל הפחתה מעוביה הנדרש;
(5) שכפ"ץ במקלט דו-מפלסי קדמי תתוכנן לפי דרישות אלה:
(א) במקרה שהמפלס העל קרקעי נמצא בשלמותו או בחלקו מעל עיקר המקלט, יותקנו בין רצפת המפלס העל-קרקעי ותקרת המפלס התת-קרקעי שכב"ל ושכפ"ץ כמפורט בתקנה 79 ובתקנה זו; ניתן להמיר ביצוע שכפ"ץ במקרה האמור בהגדלת עוביי קירות החוץ והתקרה של המפלס העל-קרקעי לעובי מזערי של 80 ס"מ בתקרה, ו-60 ס"מ בקירות החוץ; דרישות תכן למקרה זה מפורטות בחלק ג' לתוספת הראשונה;
(ב) במקרה שמפלסו העל-קרקעי של מקלט דו-מפלסי לא נמצא מעל עיקר המקלט, רשאית רשות מוסמכת לאשר אי התקנת שכפ"ץ בין רצפת המפלס העל-קרקעי ותקרת המפלס התת-קרקעי;
(ג) התקנת שכפ"ץ אינה נדרשת מעל תקרת או קירות הקומה העל-קרקעית של מקלט דו מפלסי, אלא אם כן רשות מוסמכת קבעה אחרת.
(ב) שכפ"ץ אופקית בהיקף המקלט תתוכנן לפי דרישות אלה:
(1) כאשר השכפ"ץ מונחת מעל פני הקרקע הטבעית, יהיה אורך הבליטה האופקית של השכפ"ץ מעבר לקו המקלט, (להלן ? שובל השכפ"ץ) ? 6.10 מטרים;
(2) כאשר פני השכפ"ץ מתלכדים עם מפלס פני הקרקע יהיה אורך שובל השכפ"ץ 5.30 מטרים;
(3) קבעה רשות מוסמכת שאחת מחזיתות המקלט אינה נמצאת בכיוון האוייב, רשאית היא לקבוע אורך שובל שכפ"ץ מוקטן בחזית האמורה ל-3.80 מטרים עבור שכפ"ץ מונחת על פני הקרקע הטבעית ו-2.95 מטרים עבור שכפ"ץ המתלכדת עם מפלס פני הקרקע;
(4) ניתן לקטום פינות שובל השכפ"ץ, ובלבד שבשום מקום לא יפחת אורך שובל השכפ"ץ מהמידות המצויינות בפסקה (3).
(ג) שכפ"ץ אנכית בהיקף המקלט תתוכנן לפי דרישות אלה:
(1) השכפ"ץ האנכית תותקן בצמוד לשכב"ל האנכית, ועד לפני השכפ"ץ האופקית;
(2) עובי השכפ"ץ יהיה 1.50 מטרים ממפלס פני השכפ"ץ האופקית ועד למפלס תחתית תקרת עיקר המקלט ו-1 מטר במפלס תחתית הרצפה של עיקר המקלט, כאשר החיבור בין 2 המידות בקו רצוף וישר;
(3) ניתן לקטום שכפ"ץ במקצועות האנכיים, ובלבד שעובי השכפ"ץ לאחר הקיטום לא יפחת ?
(א) בחתך אנכי ? מ-1.50 מטרים;
(ב) בחתך אופקי ? מ-1.50 מטרים ומ-1 מטר,? בהתאמה למקום הקיטום.
(ד) ניתן להמיר מתכונת של שכפ"ץ אופקית בהיקף המקלט במתכונת של שכפ"ץ אנכית בהיקף המקלט על פי דרישות תקנת משנה (ג).81. תרשים דוגמאות לשכבות מגן עבור מקלטים ק1 ו-ק2 מפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:40:49

תגובות

הוסף תגובה