תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (2)  

פרק א' ? תכנון


סימן א' ? נתונים כלליים6. (א) סוג המקלט ושטחו ייקבעו בהתאם ליעוד הבנין וסיווג הישוב, הכל כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה.

(ב) מידות המקלט לא יפחתו מהאמור להלן:
(1) שטח עיקר המקלט ? מ-4 מ"ר;
(2) רוחב עיקר המקלט ? מ-1.60 מטר;
(3) גובה עיקר המקלט ? מ-2.50 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתקנות אלה;
(4) גובה דרך הגישה ודרך הגישה הפנימית מ-2.10 מטרים;
(5) גובה המפלס העליון של מקלט דו-מפלסי, למעט דרך הגישה ? מ-2.20 מטרים.


7. על אף האמור בתקנה 6, אם ניתן רשיון לפי סעיף 15(א) לחוק, לשימוש במקלט למטרה אחרת מאשר לחסות בו בעת התקפה, מותר להגדיל את שטח עיקר המקלט בשטח הנדרש לציוד או ריהוט קבוע הנשמר במקלט, ובלבד שהשטח הנוסף האמור לא יעלה על 20% משטח עיקר המקלט הנדרש על פי יעוד הבנין;
הגדלת שטח כאמור אינה מחייבת ביצוע שינויים או תוספות, למעט לענין איוורור וסינון, תאורה, סימון ושילוט, שיותקנו בהתאם לדרישות תקנות אלה.8. (א) בישוב עורפי ייבנו מקלטים לפי אחת מהמתכונות שיפורטו להלן:
(1) מקלט תת-קרקעי;
(2) מקלט דו מפלסי;
(3) מקלט על קרקעי ששטח עיקר המקלט בו לא יעלה על 120 מ"ר;
(4) לענין מקלט בבנין מגורים יחולו הוראות חלק ג';
(5) לענין מקלט בבנין משרדים יחולו הוראות חלק ד'.

(ב) בישוב קדמי ייבנו מקלטים לפי אחת מהמתכונות שיפורטו להלן:
(1) מקלט עורפי ? תת-קרקעי;
(2) מקלט תת-קרקעי עם שכבות מגן (שכב"ל; שכפ"ץ);
(3) מקלט דו-מפלסי עם שכבות מגן (שכב"ל; שכפ"ץ);
(4) מקלט על-קרקעי עם שכבות מגן ? לפי אישור רשות מוסמכת;
(5) מרחב מוגן קומתי קדמי;
(6) מרחב מוגן דירתי קדמי.


9. (א) מיגון מקלט בישוב עורפי יהיה כמפורט להלן:
(1) במקלט תת-קרקעי או במפלס התחתון של מקלט דו-מפלסי תקיף את קירות המקלט שכבת מגן מאדמה שעוביה לא יפחת מ-3 מטרים. העובי יימדד בניצב לקיר המקלט לכל גובהו;
(2) מקלט על-קרקעי ייבנה מבטון מזוין ובהתאם למפורט בפרק ג';
(3) מרחב מוגן בבנין מגורים ייבנה על פי הוראות חלק ג';
(4) מרחב מוגן במבנה ציבור ייבנה על פי הוראות חלק ג'1.

(ב) מיגון מקלט בישוב קדמי יהיה כמפורט להלן:
(1) במקלט ק1 יהיו שכבות מגן מורכבות משכב"ל ושכפ"ץ, הכל כמפורט בסימן ב' לפרק ג';

(2) במקלט ק2 ? תהיה שכבת מגן מורכבת משכב"ל, עם אפשרות להשלמת השכפ"ץ בעת שמי ששר הבטחון הסמיכו לכך ידרוש זאת;

(3) במקלט ק3 ? תקיף את קירותיו שכבת מגן מאדמה, שעוביה לא יפחת מ-3 מטרים; העובי ימדד בניצב לקיר המקלט לכל גובהו.
(ג) מרחב מוגן קומתי קדמי ומרחב מוגן דירתי קדמי ייבנו על פי הוראות חלק ג' פרק ה' והתוספת השישית.

10. (א) במקלט תת-קרקעי יהיו:
(1) במפלס פני הקרקע ?
(א) כניסה למקלט ודרך גישה;
(ב) תא גנרטור ? במקרים בהם נדרש;
(2) במפלס התת-קרקעי ?
(א) תא מפריד עצמאי או מערך טיהור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה;
(ב) תאי שירותים;
(ג) עיקר המקלט;
(ד) תאי איוורור וסינון ? אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה;
(ה) יציאות חירום.

(ב) במקלט דו-מפלסי יהיו:
(1) במפלס העליון ?
(א) כניסה למקלט ודרך גישה;
(ב) דרך פנימית;
(ג) תא מפריד עצמאי או מערך טיהור, אלא אם כן נקבע אחרת
(ד) תאי שירותים;
(ה) תא גנרטור במקרים בהם נדרש.
(2) במפלס התחתון ?
(א) עיקר המקלט;
(ב) תאי איוורור וסינון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה;
(ג) יציאות חירום.

(ג) במקלט על-קרקעי יהיו כל מרכיבי המקלט במפלס פני הקרקע.


11. מקלט יהיה מקלט פנימי, אולם רשאית רשות מוסמכת, אם שוכנעה שהתנאים במקום אינם מאפשרים להתקין מקלט פנימי, לאשר תכניות להתקנת מקלט חיצוני, ובלבד שיובטח שבניית המקלט החיצוני תיעשה במקביל להתקנת הבנין ובנייתו תושלם בטרם תסתיים בניית הבנין ולפני איכלוסו.12. (א) היו בבנין אחד 2 מקלטים או יותר, לא יפחת המרחק בין המקלטים הסמוכים מ-8 מטרים, שיימדדו בין הקירות החיצוניים של? המקלטים הסמוכים.
(ב) מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לאשר מרחק קטן מהאמור בתקנת משנה (א).13. מקלט מסוג א?1 לבית חד-משפחתי או דו-משפחתי יהיה פנימי, הכניסה אליו תהיה ישירה מתוך הבית ומתכונתו כדלקמן:
(1) בישוב קדמי ? אין חובה להניח שכבות מגן נוספות, ובלבד שהמקלט תת-קרקעי מתחת לבנין, תקרתו בעובי שלא יפחת מ-60 ס"מ ועובי קירותיו כנדרש במקלט עורפי תת-קרקעי.
(2) (א) מקלט תת-קרקעי בישוב עורפי יותקן כמפורט בתקנות אלה.

(ב) מקלט על-קרקעי בישוב עורפי יותקן כמפורט להלן:
(1) אורך דרך הגישה לא יפחת מהדרוש להגן על דלת ההדף המותקנת בכניסה המוגנת? מרסיסים;

(2) אין חובה שהכניסה למקלט תהיה ניצבת? לציר דרך הגישה;

(3) הקירות הפנימיים של המקלט הגובלים? בחלקים הפנימיים של הבנין יהיו בעובי שלא יפחת מ-30 ס"מ;

(4) עובי הקירות החיצוניים במקלט פנימי? וחיצוני לא יפחת מ-40 ס"מ;

(5) בפתח יציאת החירום יותקן חלון הדף? ורסיסים כמפורט בחלק א' לתוספת השלישית;

(6) עובי תקרת המקלט במקלט פנימי או חיצוני בבית חד קומתי לא יפחת מ-40 ס"מ;

(7) במקלט פנימי, בבית שבו מתוכננת תקרה נוספת מעל המקלט, היא תהיה עשויה מבטון? מזויין בעובי שלא יפחת מ-10 ס"מ או מחומר אחר או בעובי אחר, הכל כפי שאישר מי ששר הבטחון הסמיכו לכך, עובי תקרת המקלט לא יפחת מ-30 ס"מ ובכל חלק מהמקלט הפנימי שאינו מקורה כאמור, עובי תקרת המקלט לא יפחת מ-40 ס"מ;

(8) במקלט פנימי, קירות דרך הגישה הפונים? לתוך הבנין יהיו מבטון מזוין ובעובי שלא יפחת מ-20 ס"מ. קירות דרך הגישה הפונים כלפי חוץ לבנין יהיו מבטון מזוין ובעובי שלא יפחת מ-30 ס"מ;

(9) במקלט פנימי של בית חד קומתי, עובי תקרת דרך הגישה לא יפחת מ-30 ס"מ;

(10) במקלט פנימי בבנין שבו מתוכננת תקרה נוספת מעל דרך הגישה בעובי שווה ערך ל-10 ס"מ בטון מזוין, עובי תקרת דרך הגישה לא יפחת מ-20 ס"מ;

(11) עובי קירות ותקרה של מקלט בבית חד-משפחתי ובבית דו-משפחתי יהיה כמפורט? בתרשים בחלק ב' לתוספת הראשונה.
(ג) במקלט הנמצא בקומה מפולשת יהיה עובי הקירות כנדרש למקלט חיצוני, עובי התקרה יהיה כמפורט בפסקאות משנה (6) או (7) של פסקה (ב), לפי הענין, ועובי תקרת דרך הגישה יהיה כמפורט בפסקאות משנה (9) או (10) של פסקה (ב), לפי הענין.14. רצפת המקלט תחופה באחד מאלה:
(1) אריחי ריצוף;
(2) אריחים או יריעות של פי.וי.סי.;
(3) חמרים אחרים שאישר לענין זה מי ששר הבטחון הסמיכו לכך.


15. תקרה אקוסטית תותקן במקלט רק בהתאם לאישור הרשות? המוסמכת; סוגי התקרות המותרים ואישור שיטת התקנתן יהיו כמפורט? בתקנה 143.


16. (א) סילוק שפכים בכל סוגי המקלטים יהיה בגרביטציה.
(ב) שוכנעה רשות מוסמכת שלא ניתן לפעול כאמור בתקנת משנה (א), רשאית היא לאפשר את סילוק השפכים בשאיבה, כמפורט בפרק ה'.


17. מקלט יהיה מרוחק מבור סופג, בור מים וכדומה מרחק השווה לעומק הבור, ובשום מקרה לא יפחת המרחק מ-5 מטרים.


18. משטחים אופקיים או משופעים בגג המקלט שגובהם 1.50 מטרים ויותר מפני הקרקע הסמוכים, ויש אליהם גישה מפני הקרקע או ממקום אחר, יגודרו במעקה בטיחות.


19. כל המיכשור הנמצא במקלט, ואשר יש כוונה להפעילו בשעת רגיעה או בשעת התקפה, לרבות מכשירי בישול, תאורה, איוורור, חימום וכיוצא באלה, יופעל באמצעות חשמל בלבד.

עדכון אחרון: 2008-11-05 19:15:11

תגובות

הוסף תגובה  

 מקלט במבנה תעשיה

  אורח - 5.11.08 (19:15)    דוא"ל לכותב   

מהו השטח המינימלי של מקלט במבנה תעשיה (אולמות יצור ומשרדים)?

 מערכת חשמל 24 וולט

  אורח - 23.10.08 (11:37)    דוא"ל לכותב   

במסגרת שיפוץ מקלט האם יש צורך במערכת 24 וולט?