חוק התכנון והבניה - פרק ה' - רישוי - הצמדת מקומות חניה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

הצמדת מקומות חניה


158א1. (א) בסעיף זה ?
"דירה" ? כהגדרתה בסעיף 145(א)(2);
"מקום חניה" ? שטח המיועד לחניית כלי רכב, הכולל את שטח החניה ואת שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב.
(ב) לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חניה אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות או באישור רשות הרישוי המקומית, ולא תאשר רשות הרישוי המקומית הצמדה כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש המיועד לדירה מחייב שיוצמדו לה יותר משני מקומות חניה.
(ג) המצמיד מקומות חניה לדירה בניגוד להוראות סעיף זה, הצמדתו בטלה.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:12:37

תגובות

הוסף תגובה