חוק התכנון והבניה - פרק ה' - רישוי - הליכים נגד מורשה להיתר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
158לד. (א) הוראות לפי חוק המהנדסים והאדריכלים לענין הליכים לפני ועדת האתיקה שהוקמה לפי סעיף 16 בחוק האמור (בסעיף זה ? ועדת האתיקה) יחולו גם לגבי מורשה להיתר וכן יחולו הוראות אלה:
(1) ועדת האתירה תחקור מקרה שהובא לידיעתה ובה נאשם מורשה להיתר כי הפר את חובת האמון הקבועה בסעיף 158ל, או כי מסר תצהיר בקשר להיתר או בקשר לסעיף 157א(ה2) ביודעו שאינו תואם את דרישות החוק, התקנות או התכניות החלות על נכס שלגביו הגיש בקשה, או פרטים מן המידע להיתר;
(2) תלונה נגד מורשה להיתר יכול שתועבר לוועדת האתיקה גם לאחר בירור שבוצע בידי עורך דין עובד משרד הפנים אשר הוסמך בידי היועץ המשפטי של המשרד, או בידי עורך דין אחר שהיועץ המשפטי הסמיכו לענין מסוים;
(3) ועדת האתיקה רשאית לדון במשותף, לגבי מורשה להיתר, בתלונה לפי סעיף זה ובמקרה שהובא לידיעצה לפי סעיף 16 לחוק המהנדסים והאדריכלים.
(4) עד למתן החלטה סופית בתלונה שהובאה לידיעת ועדת האתיקה, רשאית היא, אם נוכחה כי מן הראוי לעשות כן, להחליט על התליה של תעודת מורשה להיתר, ובלבד שתינתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו;
(5) ועדת האתיקה רשאית להחליט גם על התליה של תעודת מורשה להיתר לתקופה שתקבע או על ביטולה;
(6) החלטתה הסופית של ועדת האתיקה תהיה מנומקת ותימסר גם לרשות הרישוי הנוגעת בדבר, ולמועדת ההנדסה והאדריכלות שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק המהנדסים והאדריכלים.
(ב) הליך לפי סימן זה נגד מורשה להיתר אין בו כדי למנוע, לעכב או לבטל הליך פלילי בשל מעשה או מחדל המשמש עילה להליך לפני ועדת האתיקה; הליך פלילי כאמור אין בו כדי לעכב הליך לפני ועדת האתיקה.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:21:02

תגובות

הוסף תגובה